Modernizácia a doplnenie diaľničného informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda

 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda

Miesto realizácie projektu: 
Okresy Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Trnavský a Trenčiansky kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
14 855 233,66 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Predmetom projektu  je modernizácia a doplnenie už existujúceho informačného systému diaľnice (ISD)  v úseku diaľnice D1 medzi Trnavou a Hornou Stredou.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom modernizácie a doplnenia informačného systému diaľnice D1. Vzhľadom na zvyšujúce sa intenzity dopravy je v rámci projektu navrhnuté líniové a sieťové riadenie dopravy s cieľom eliminovať tvorbu kongescií - vďaka optimalizácii rýchlosti dopravných prúdov sa prispeje k rovnomernejšiemu priestorovému rozloženiu vozidiel, a tiež eliminovať tvorbu  dopravných nehôd. Technológie umožnia distribuovať objektívne a aktuálne informácie o stave cestnej siete a aktuálnych poruchách a incidentoch, čím sa zvyšuje pozornosť vodiča v problematických úsekoch.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania modernizácie a doplnenie informačného systému diaľnic:

  • Vybudovanie napájacej infraštruktúry z dôvodu potreby pripojenia nových zariadení na elektrickú energiu
  • Vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry a technologických uzlov pre monitoring, zber, prenos a riadenie technologických zariadení
  • Dodanie a montáž 42 ks telefónov núdzového volania slúžiacich na privolanie pomoci pre vodiča, ktorý sa ocitol v núdzi
  • Dodanie a montáž 7 ks meteozariadení pre sledovanie okamžitej poveternostnej situácie
  • Dodanie a montáž 8 ks sčítačov dopravy určených na zber údajov, detekciu vlastností dopravného prúdu vozidiel
  • Doplnenie 87 ks premenných dopravných značiek určených na líniové riadenie dopravy, sieťové riadenie dopravy a informovanie účastníkov premávky
  • Doplnenie 58 ks kamerového dohľadu určených na sledovanie aktuálnej situácie na cestách
  • Doplnenie portálových konštrukcií pre osadenie premenného dopravného značenia
  • Vybudovanie počítačového systému na Stredisku správy a údržby diaľnic Trnava kde sú informácie zo všetkých zariadení zbierané a vizualizované.

Diaľnica medzi Trenčinom a Trnavou 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk