Rýchlostná cesta R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ (projektová príprava)

 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
Rýchlostná cesta R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ (projektová príprava)

Miesto realizácie projektu: 
Okres Zvolen, Banskobystrický kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
317 207,00 €

 

Opis projektu: 
Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na medzinárodný európsky ťah E 571 a E 572 v smere západ – východ, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. K dosiahnutiu tohto cieľa v Banskobystrickom kraji v dopravnom uzle v meste Zvolen je v úvode potrebné obstaranie projektovej dokumentácie, pre chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 od križovatky s rýchlostnou cestou R1 po existujúcu križovatku vybudovanú v rámci úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša. 
Rýchlostná cesta R2 bola definovaná vo vládou schválenom “Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030” – v januári 2017. Dobudovanie stredoslovenskej cestnej osi západ - východ (rýchlostnej cesty R2 v úseku Trenčín – Žiar nad Hronom – Lučenec - Košice),  ako súčasti súhrnnej siete TEN-T, významným spôsobom prispeje k zlepšeniu vzájomného prepojenia Trenčína, Zvolena/Banskej Bystrice a Košíc a taktiež odľahlých regiónov zasiahnutých štrukturálnymi zmenami v ekonomike a vysokou mierou nezamestnanosti. Vzhľadom na jej križovanie s rýchlostnou cestou R1 zabezpečí tiež vzájomné prepojenie Bratislavy a Košíc tzv. „južnou trasou“. Vybudovanie tejto cestnej osi poskytne potrebnú kapacitu a úroveň bezpečnosti, ktoré sú v súčasnosti na niektorých úsekoch ciest I. triedy I/9 a I/16 dlhodobo silne nedostačujúce.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania Správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je potrebná ako podklad na zabezpečenie ďalších fáz projektovej prípravy projektu zameraného na výstavbu chýbajúceho úseku rýchlostnej cesty R2, ktorý zlepší dopravnú situáciu v intraviláne mesta Zvolen.

 

Rýchlostné cesty R1 a R2 pri Zvolene 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk