Akcelerujeme prípravu R4 po hranicu s Poľskom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. získa po podpísaní dohody o spolupráci s jej poľským partnerom Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 476.000 eur z európskeho programu CEF. Táto dohoda sa podpisuje na základe dohody o grante, ktorá nadobudla účinnosť po úspešnom schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v spolupráci s Poľskom. Prostriedky poslúžia v rámci Slovenska na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti úseku R4 od Kapušian až po poľskú hranicu. Spolupráca tak napomôže k progresu pri dobudovaní tohto úseku, ktorý je súčasťou dôležitej TEN-T siete a aj medzinárodného koridoru Via Carpatia.

„Podpisovanie dnešnej dohody je potvrdením toho, že naozaj ideme na plné obrátky. Urobíme všetko preto, aby sme procesy urýchlili,“ povedal na stretnutí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko.

 

Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán). Výstupom štúdie bude aktualizácia dopravného modelu, CBA analýzy, porovnanie variantov a štúdia taktiež určí časovú potrebu výstavby jednotlivých úsekov.

 

Úsek R4 je súčasťou plánovaného koridoru európskeho významu Via Carpatia, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o 9 úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov.

 

Úsek

Dĺžka v km

R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce

1,00 + 6,90

R4 Hunkovce – Ladomirová

8,18

R4 Svidník – preložka cesty, rozšírenie na 4-pruh

4,50

R4 Svidník – Rakovčík

6,00

R4 Rakovčík – Radoma

7,00

R4 Radoma – Giraltovce

7,50

R4 Giraltovce – Kuková

6,50

R4 Kuková – Lipníky

8,00

R4 Lipníky – Kapušany

4,00

 

Príspevok od poľskej strany je poskytnutý z nástroja na prepájanie Európy, z programu CEF (Connecting Europe Facility). Ide o program, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí TEN-T v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. Pri doprave je cieľom vytvoriť nástroj na realizáciu európskej politiky dopravnej infraštruktúry. Do tohto programu bolo z Kohézneho fondu presunutých celkovo 11 miliárd eur na úrovni EÚ, pričom Slovensku bolo pridelených zhruba 743 miliónov eur. Tieto prostriedky môžu byť využité iba na financovanie výdavkov súvisiacich s budovaním základnej siete TEN-T.