Archeológovia hľadajú nálezy pod celou stavbou košickej R2

Na stavenisku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany pokračuje archeologický výskum. Ten sa aktuálne nachádza v prvej fáze, v rámci ktorej sa snažíme určiť potenciálne lokality na celej dĺžke stavby, čo v sebe zahŕňa prieskum povrchovým zberom materiálu ako aj prieskum detektorom kovov.

V prípade, že je daná lokalita zaujímavá, nasleduje sondážny výskum na potvrdenie, respektíve vyvrátenie výskytu archeologických nálezov. Na základe toho sme už zachytili niekoľko archeologických nálezísk, ktoré obsahovali archeologický materiál predovšetkým z obdobia praveku. S ukončením archeologického výskumu sa predbežne ráta na jeseň.

 

Čo ak budú objavené nové lokality?

Vzhľadom k tomu, že výskum je len vo svojej úvodnej fáze, nemajú archeológovia presondovanú celú trasu. Je však potrebné podotknúť, že archeologické práce sa vykonávajú vždy v súčinnosti so zhotoviteľom stavby a rozhodne nebrzdia výstavbu celého úseku. Práce sa vykonávajú vždy len na tej časti úseku, kde sa daná archeologická lokalita nachádza a nedochádza k narušeniu prác ostatných objektov.

 

Čo sme už našli? 

Záchranný archeologický výskum na trase sa robí práve z toho dôvodu, aby boli zachránené všetky archeologické nálezy, ktoré by mohli byť stavbou diaľnice narušené. Po ich preskúmaní, vybratí a odbornom zdokumentovaní je po dohode s krajským pamiatkovým úradom samotná lokalita daná k dispozícii k stavebným prácam a nijakým spôsobom ich neobmedzuje. Košická pôda pod R2 nám zatiaľ odokryla črepové nálezy. Keramický materiál, ktorý sme našli v km 17,0 – 17,3 bol hlavne z praveku a staršej doby bronzovej, ale aj z doby laténskej či zo stredoveku a novoveku. 

 

Územie bolo v histórii pomerne husto osídlené. V minulosti sa tu obyvateľstvo sústreďovalo najmä na riečnych terasách Hornádu a jeho prítokov. Rieka Hornád nebola len výdatným vodným zdrojom, ale pozdĺž jej toku viedla aj dôležitá komunikácia spájajúca južnú a východnú časť Karpatskej kotliny s oblasťami nad severným karpatským oblúkom, kde sa pripájala na trasy vedúce až k Baltskému moru. Už archeologické prieskumy vykonávané v minulosti v Košiciach a okolí ukázali, že táto oblasť bola intenzívne osídľovaná od najstarších časových úsekov praveku.

 

Poznámka: Titulný obrázok je archívny záber zo stavby D1 Fričovce - Svinia