Diaľnica pri Košiciach sa stavia načas, hotová bude v decembri 2019

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spoločne s generálnym riaditeľom NDS a zástupcami Európskej komisie skontroloval postup prác na výstavbe diaľnice pri Košiciach. Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce zhotoviteľ ukončí v decembri 2019. Zástupcovia Európskej komisie a riadiaceho orgánu kladne hodnotili plnenie zmluvných záväzkov všetkých účastníkov a priebeh výstavby diaľničného úseku.

Výstavba úseku dlhého 14,4 km napreduje podľa harmonogramu. Zhotoviteľ momentálne realizuje výstavbu násypov z materiálov dostupných z výkopov stavby a tiež dovážaných z lomov. Pracuje sa aj na odkopoch zárezov v trase D1. Mostné objekty sú hĺbkovo založené a na väčšine mostov je už vybudovaná spodná stavba. Prebieha tiež výstavba nosných konštrukcii mostov, ríms a prechodových oblastí. Zhotoviteľ priebežne ukončuje odvodňovacie priekopy a melioračné kanály, čím sa zabezpečuje odvodnenie staveniska pre ďalší postup prác na spevnených priekopách. Inžinierske siete sú zrealizované na 95 %.

 

Najviac kapacít sa momentálne sústreďuje do výstavby križovatky Budimír, aby sa zabezpečilo presmerovanie dopravy v smere Košice – Prešov po novej vetve križovatky.

 

Priebežne uplynulo 66% času z lehoty výstavby, technologický postup priebehu prác ja na úrovní 56% a fakturačné plnenie je 53%.

 

Mimoriadne udalosti na stavbe

 

Podobne ako v roku 2017, aj  tento rok boli v termíne od 1. marca do 31. júla práce v km 7,5 až 8,4 obmedzené z dôvodu hniezdenia orla kráľovského. Zmluvný termín výstavby však táto udalosť neovplyvnila. Vďaka zmene technického riešenia a zmene zakladania na jednom z mostných objektov neovplyvní termín ukončenia výstavby ani zosuv v km 10,5 aktivovaný v decembri minulého roka. 

 

Zmluvná cena za výstavbu úseku D1 Budimír - Bidovce je 197,4 mil. Eur bez DPH. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.