Križovatku Triblavina sme pustili do ostrej prevádzky

Národná diaľničná spoločnosť v piatok 29. októbra 2021 uviedla do ostrej prevádzky diaľničnú križovatku Triblavina pri Bratislave. Mimoúrovňová križovatka je umiestnená na 18 km diaľnice D1 Bratislava – Trnava.

Spádové obce nemusia využívať výjazd pri Senci, majú alternatívu

Križovatka má 5 vetiev, pričom jej súčasťou sú aj aj dve turbo – okružné križovatky a jedna styková pri napojení na cestu I/61. Otvorením križovatky sa zlepší dopravná situáciu v okolí, predovšetkým obyvateľom Bernolákova a spádových obcí. Spustením diaľničnej križovatky zlepšíme plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj dopravno-prevádzkové podmienky pre tranzitnú dopravu v záujmovej lokalite.

Výstavbu križovatky si vyžiadala zvyšujúca sa dopravná intenzita v okolitých územiach, ktorá sa v súčasnej dobe prudko rozvíja urbanizáciou v oblasti obcí Chorvátsky Grob – Čierna Voda a Bernolákovo, čo viedlo aj k zvýšenej dopravnej záťaži diaľničnej siete. Aktuálne denné intenzity dopravy na D1 pri prejazde Triblavinou sú na úrovni 68-tisíc vozidiel denne, z toho 57,5-tisíca vozidiel tvoria osobné autá. V smere z Bratislavy do Senca hovoríme o intenzite v priemere 34 569 vozidiel/deň. Do Bratislavy prichádza v priemere 34 242 vozidiel/deň. V predpandemickom období boli denné intenzity dopravy v najvyťaženejších dňoch na úrovni zhruba 78-tisíc vozidiel denne. Obyvatelia Bernolákova a spádových obcí v okolí už nebudú musieť využívať diaľničný výjazd pri Senci, ale budú sa môcť do svojej obce veľmi rýchlo dostať cez novú diaľničnú križovatku Triblavina.

 

Súčasťou výstavby križovatky bolo aj vybudovanie nového mosta

V rámci budovania križovatky sme postavili most, ktorý rieši mimoúrovňové križovanie diaľnice D1 s novou komunikáciou II/127 prechádzajúcou pod diaľnicu D1. Most je navrhnutý ako bezúdržbový rámový zo železobetónovej nosnej konštrukcie. Vzhľadom k tomu, že počas výstavby bolo nevyhnutné zachovať dopravu na rekonštruovanej diaľnici D1, bolo potrebné pred realizáciou mosta zaistiť svah na prevádzkovanej časti diaľnice D1 realizáciou takzvanej torkrétovej steny. Zakladanie mostného objektu nepriaznivo ovplyvňovala úroveň hladiny podzemnej vody, pričom bolo nevyhnutné zaistiť odvodnenie základovej jamy.

 

Rešpektujeme zákon o odpadoch

V rámci rekultivácie okolitej krajiny bolo vysadených 10 000 ks kríkov a 55 ks nenáročných druhov stromov na prežitie. Na stavbe nám zmenou legislatívy zákona o odpadoch zostal prebytok zeminy, ktorá bola umiestnená na dočasnú depóniu v blízkosti križovatky D1xD4 a bude použitá pri rozširovaní násypu telesa diaľnice D1 v úseku rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Triblavina.

 

Župa si tiež splnila svoju úlohu

,,Aktívne sa podieľame na riešení neľahkej dopravnej situácie, ktorú máme v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Na ceste medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a starou seneckou cestou sme realizovali úsek dlhý približne 600 metrov. Som rád, že sa nám podarilo spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou splniť sľub, ktorý sme dali starostom aj obyvateľom kraja,“ uviedol Juraj Droba, predseda BSK. 

Okrem spomínanej výstavby spojnice so „starou seneckou cestou“ I/61 spustil Bratislavský samosprávny kraj v septembri tohto roku výstavbu úplne novej cestnej komunikácie, ktorá spojí križovatku Triblavina s obcami Chorvátsky Grob a Slovenský Grob. Je to prvá etapa obchvatu obcí a miest regiónu Malokarpatska. Dokončená bude na jeseň 2022.