Miľníky výstavby úseku D1 Hubová - Ivachnová

Chronológia krokov pri výstavbe úseku D1 Hubová - Ivachnová v detailoch.

Zahájenie prác: 20.12.2013

Ukončenie prác: 17.6. 2017

Predpokladaná hodnota zákazky: 465 707 868 eur bez DPH

Zmluvná cena: 227 263 510,25 eur bez DPH ( vrátane rezervy 10%)

 

Zhotoviteľ: Združenie „Čebrať“ - OHL ŽS (70%) a VÁHOSTAV-SK (30%)

Čas realizácie diela:  1276 dní (42 mesiacov)

Dĺžka diaľnice:  15,272 km

DUR bola vypracovaná:  04/2002, Geoconsult

DSP bolo vypracované: 03/2007, Dopravoprojekt

Zahájenie verejnej súťaže: 10/2011

Podpis zmluvy: 12/2013.

Podpis Dodatku č. 7: 30.11.2017

 

V rámci úseku bolo od roku 1996  vykonaných 9 samostatných inžinierskogeologických prieskumov, v rôznych stupňoch podrobnosti.

Posledné premeranie pred podpisom zmluvy v 6/2013.

 

Doterajší stav, hrubá genéza

 

1.       Prostredníctvom GTM sledovaná aktivita hlbokých blokových deformácií

2.       04/2014 Meranie podpovrchových deformácií, CADECO

3.       05/2014 Analýza geotechnických rizík, SG Geoprojekt, Brno

4.       06/2016 Predložená zmena riešenia, SG Geoprojekt Brno

5.       06/2015 Koncept sanačných opatrení, SG Geoprojekt Brno.

6.       09/2014 Analýza predložených návrhov prostredníctvom externistu STU – RNDr. Kopecký

 

 1.        09/2014 Koncepčná štúdia v km 2,1 – 4,0, spoločnosť Dopravoprojekt
 2.        12/2014 realizácia hlbokých prieskumných vrtov do hĺbky 45-50 m, zdokumentované poruchové zóny v hĺbke 35 – 38 m a 41 – 43 m pod povrchom terénu.
 3.        09.12.2014 Zhotoviteľ na základe zistených zosuvných území a výsledkov prieskumov (50 metrové vrty) navrhol nerealizovať sanačné opatrenie v trase a predložil návrh na predĺženie tunela Čebrať a pretrasovanie diaľnice.
 4.        18.2.2015 stavebný dozor prerušil práce na tuneli a dotknutých objektoch, vydal Pokyn na prerušenie projektových a stavebných prác

 

NDS si na základe vykonaných prieskumov, ktoré identifikovali poruchové zóny, dala vypracovať šesť externých odborných posudkov, ktoré potvrdili nerealizovateľnosť pôvodného variantu a odporučili zmenu trasovania diaľnice.   

 

 1.    5.11.2015 prerušenie zemných prác z dôvodu nedostatku násypového materiálu z titulu prerušených stavebných prác na úseku km 2,0- 6,0, Pokyn Stavebného dozoru na dočasné prerušenie stavebných prác na SO 101-00 a ďalších stavebných objektoch v zmysle Zmluvy o dielo.
 2.    8.2.2016 Pokyn na naprojektovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a získanie územného rozhodnutia, žiadosť o vydanie pokynu Zhotoviteľovi na vypracovanie projektovej dokumentácie stupňa DUR
 3.    8.3.2016 Pokyn na inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (IGHP) orientačný, Pokyn Stavebného dozoru na zabezpečenie „Orientačného inžinierskogeologického prieskumu – DÚR“
 4.    5/2016 Určený rozsah hodnotenia pre správu EIA.
 5.  14.6.2016 Proces posudzovania bol na žiadosť NDS o späť vzatie rozhodnutím ministerstva životného prostredia zastavený. Rozhodnutie NDS o zastavení procesu posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia vyplývalo zo zámeru spoločnosti JASPERS posudzovať celú trasu diaľnice a nie len jej zmenu v km 2,000 – 6,000.
 6.  13.10.2016 Proces  posudzovania vplyvov na životné prostredie bol v upravenom znení opäť zahájený
 7.  04.11.2016 Na základe záverov orientačného IGHP bol vydaný pokyn na vykonanie podrobného IGHP pre definitívne určenie západného portálu a preskúmanie územia susediacich objektov. Pokyn Stavebného dozoru na vykonanie podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu – časť A (práce realizované z povrchu)
 8.    16.11.2016 vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní EIA
 9.    16.1.2017 Vydaný Rozsah hodnotenia EIA
 10.    27.2.2018 Vydané Záverečné stanovisko EIA
 11.    17.4.2018 Zverejnené podané Rozklady voči záverečnému stanovisku

 

Na základe predložených výsledkov a doplňujúcich zistení po podpise Zmluvy o dielo a vypracovaných odborných posudkov nezávislými, odborne spôsobilými osobami z externého prostredia, je pokračovanie v prácach v pôvodnom trasovaní ( úsek 2,00 – 4,00) vysoko rizikové a uvažované sanačné a stabilitné opatrenia sú na hranici technických možností.

 

Na základe záverov odborných posúdení a porovnávaných rizík je z technického hľadiska vhodnejšie vedenie trasy v novo navrhovanom technickom riešení, ktoré bolo na základe procesu EIA vyhodnotené ako optimálne trasovanie diaľnice z pohľadu na zložky životného prostredia.

 

Dvaja obyvatelia Mestskej časti Ružomberka – Hrboltová, podali Rozklad voči Záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia a v súčasnosti sa čaká na výsledok posúdenia procesu Rozkladovou komisiou.

 

Otázky a odpovede

 

Nemohlo sa raziť v tuneli aj doteraz?

Nie. Práce na tuneli môžu pokračovať až po právoplatnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Až po ukončení procesu EIA bude definitívne známe trasovanie diaľničného úseku. Ak by sa s prácami začalo bez právoplatného záverečného stanoviska EIA, Európska komisia by stavbu nepreplatila a mohla by uplatniť korekcie aj na financie, ktoré už na stavbu dala v minulosti. Pokračovanie prác na pozastavených častiach diaľnice bez právoplatného stanoviska EIA by bolo v rozpore so smernicami Európskej komisie a mohlo by znemožniť celkové čerpanie eurofondov na dopravnú infraštruktúru z Operačného programu Integrovanej infraštruktúry. NDS o celom procese dostavby úzko rokuje so zástupcami Európskej komisie a agentúrou Jaspers.

  

Koľko sa doteraz na stavbe preinvestovalo?

Zhotoviteľ zrealizoval práce za 71,4 mil. eur, z toho sa v roku 2017 preinvestovalo 18,3 mil. eur.

 

Čo sa na stavbe robí dnes ?

Na stavbe sú zrealizované všetky prekládky inžinierskych sietí a momentálne sa pracuje na mostných objektoch, dokončujú sa nosné konštrukcie mostov.     

 

V centre pozornosti

 

Dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová venujú všetky zložky NDS enormnú pozornosť, o čom svedčia desiatky stretnutí so zástupcami JASPERS, spoločností OHL-ŽS, Váhostav ako aj Ministerstva dopravy a výstavby  SR.

 

Predpokladané technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.