Podpísali sme zmluvu so zhotoviteľom prvej etapy križovania D4/D1

NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

Víťazom súťaže, ktorú NDS vypísala v marci 2019, sa stala spoločnosť Doprastav, a.s. , ktorá stavbu vybuduje za 5 695 062 eur. S výstavbou sa začne v januári 2020. 

 

Krátkodobé obmedzenia počas výstavby

 

Výstavba bude prebiehať počas plnej prevádzky D1, dvakrát počas leta 2020 dôjde ku krátkodobým obmedzeniam, kedy bude doprava na D1 vedená v rozsahu dva plus dva pruhy. S výnimkou týchto dvoch krátkodobých obmedzení zostane doprava na vjazde a výjazde z Bratislavy zachovaná v aktuálnom stave tri plus tri pruhy. Skutočnosť, že ide o priestorovo a časovo dve naväzujúce samostatné stavby dvoch investorov (NDS a Koncesionár D4/R7), kladie vysoké nároky na koordináciu postupu prác.

 

Multikriteriálne hodnotenie

 

Súťaž na zhotoviteľa stavby prebehla v súlade s obchodnými podmienkami Žltého FIDIC-u a na základe multikriteriálneho hodnotenia ponúk. Spolu sa hodnotilo osem kritérií a to cena,  kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku, lehota obmedzení na diaľnici, lehota výstavby, lehota projektovej dokumentácie, kľúčové strojné vybavenie a hodnotenie technológie výstavby.

 

Súťaže na ďalšie etapy

 

Nasledovať budú verejné obstarávania na časti križovatky D4/D1, respektíve na samotné rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina. Diaľnica D1 sa počas rozširovania na plnohodnotné štyri pruhy bude zdvíhať, doprava počas výstavby bude vedená po vetvách križovatky D4/D1, ktorú stavia koncesionár. 

 

NDS zaistí rozšírenie D1 tak, aby umožnila napojenie D1 na D4. Všetky práce bude NDS vykonávať tak, aby sa čo najmenej dotkli motoristov a v čo najväčšej miere bola zabezpečená plynulosť premávky.

 

Rozšírenie diaľnice D1 je rozdelené na 3 etapy:

 

1 - Vybudovanie mostnej konštrukcie na D1, resp. mostu v križovatke D1/D4 tak, aby koncesionár mohol plynule pokračovať vo svojich prácach. NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom.

 

 

2 - Vybudovanie obchádzkových trás potrebných pre rozšírenie D1. Väčšinu stavebných prác v súvislosti s obchádzkovými trasami bude realizovať koncesionár v rámci výstavby križovatky D4/D1. Obchádzkové trasy budú tvoriť samotné vetvy tejto križovatky. NDS sa v ďalšej etape, ktorej realizáciu predpokladáme najskôr na prelome rokov 2020/2021, napojí na vetvy križovatky, čím sa sprejazdnia obchádzkové trasy v prevedení tri plus tri pruhy pre zdvíhanie D1 v úseku Bratislava – Triblavina. 

 

 

3 - Rekonštrukcia D1 (zdvih nivelety a samotné rozšírenie D1)

 

Diaľnica D1 bude v definitívnom stave rozšírená na 8 pruhov vrátane odstavných pruhov a núdzových zálivov. Predpoklad ukončenia všetkých etáp je v roku 2023.