Severný obchvat Prešova sa začne stavať koncom júla

Prvá etapa R4 Severného obchvatu Prešova sa začne budovať koncom júla. NDS v polovici júna ukončila súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav – SK, a. s.  a TuCon, a. s. s navrhovanou zmluvnou cenou 142 876 816, 00 € bez DPH. Voči rozhodnutiu nepodal žiadny z uchádzačov odvolanie v zákonnej lehote, čo znamená, že sa čaká na súčinnosť víťaza pred podpisom zmluvy.   

NDS plánuje podpis Zmluvy o dielo v druhom júlovom týždni a začiatok prác sa predpokladá 29.07.2019. Najväčšie zdržanie pri vyhodnocovaní súťaže bolo spôsobené viacnásobným overovaním stavebných referencií z Ázie. 

 

 

Odľahčí Prešov

 

Prvá etapa výstavby rýchlostnej cesty predstavuje úsek s dĺžkou 4,3 km medzi križovatkami Prešov, západ a Prešov, sever. Ide o prepojenie cesty I/68 (Sabinov – Prešov) s diaľnicou D1. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km a mimoúrovňová križovatka Prešov, sever s touto cestou. 

 

Výstavbou rýchlostnej cesty R4 v danom úseku dôjde k prerozdeleniu dopravy a čiastočnému zníženiu zaťaženia mestských komunikácií. Súčasťou úseku je tunel Bikoš s dĺžkou 1155m. Križovatka Prešov, západ sa stavia v rámci úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, križovatka Prešov, sever napojí rýchlostnú cestu R4 na preložku cesty I. triedy I/68. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T , ide o začiatok severnej R4 smerom na Poľsko cez Svidník.  Výstavba úseku R4 bude realizovaná v plnom profile.

 

 

Severný obchvat Prešova, I. etapa v skratke

 

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • dvojrúrový tunel Bikoš má dĺžku 1 155 m 
  • spolu 9 mostov
  • 3 mosty na R4
  • 3 mosty na vetvách križovatky Prešov, sever
  • 3 mosty mimo R4
  • 1 367m celková dĺžka mostných objektov 
  • 1 objekt protihlukovej steny s dĺžkou 699 m
  • 1 340 dní výstavby

 

O druhej etape rozhoduje ÚHP

 

V prípade druhej etapy Severného obchvatu Prešova prebieha na základe požiadavky ÚHP dopracovanie viacerých variantov ekonomických analýz (CBA).  Na základe výsledkov CBA vydá ÚHP stanovisko či ďalšie pokračovanie prípravy bude v plnom alebo polovičnom profile. Na tento úsek má NDS vydané právoplatné územné rozhodnutie a  spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie na plný profil. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať a tým pádom predpokladáme zhruba 12 mesačné oneskorenie.