Správu EIA k úseku D1 Hubová - Ivachnová sme odovzdali na ministerstvo životného prostredia

Proces EIA v prípade úseku D1 Hubová - Ivachnová dospel do záverečnej fázy. NDS v pondelok 30. októbra predložila hotovú správu EIA o posudzovaní vplyvu stavby na životné prostredie na Ministerstvo životného prostredia SR. Verejné prerokovanie správy EIA sa predpokladá začiatkom decembra 2017.

Po nadobudnutí právoplatnosti EIA, ktoré predpokladáme v mesiaci január 2018, budú bezodkladne opätovne zahájené práce na pozastavenej časti diaľnice. NDS v tejto súvislosti vydá pokyn na mobilizáciu zhotoviteľa tak, aby sa práce obnovili v deň správoplatnenia záverečnej správy.

 

Ukončenie procesu EIA

 

Práce sa môžu podľa pokynu Európskej komisie obnoviť až po právoplatnom ukončení procesu EIA, ktorým sa určí definitívna trasa diaľnice.

Proces EIA bol zahájený v októbri 2016. Rozsah hodnotenia, ktorý definoval, čo má správa EIA obsahovať, určilo ministerstvo životného prostredia v januári 2017.