Súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku s tunelom Višňové vypíšeme v auguste

Národná diaľničná spoločnosť v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Pôvodný zhotoviteľ úseku, združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, z toho dôvodu v marci došlo k ukončeniu kontraktu. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Súťaže na dodávateľov technológie či Strediska správy a údržby diaľnic NDS vypíše priebežne počas druhého polroka 2019. Podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. Predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023.

"Hlavná trasa vrátane tunela sa bude súťažiť formou súťažného dialógu.  Odstránením väčšiny technologických prvkov zo súťaže na hlavnú trasu diaľnice a stavebnú časť tunela chceme eliminovať čo najviac rizík prípadného zdržania v súťaži na hlavnú trasu a tým dostať na stavbu silnú stavebnú firmu resp. konzorcium v čo najkratšom čase. Týmto chceme docieliť čo najrýchlejšie obnovenie tých stavebných prác, ktoré sú na kritickej ceste pre dokončenie. Takéto riešenie je výhodné, pretože zjednoduší súťaže len na stavebné práce na hlavnej trase diaľnice.  Výhodou je aj predĺženie času na prípravu podkladov pre súťaže na technologické časti," vysvetlil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. 

 

Ďalšie časti stavby, napríklad technológia tunela, budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

Podľa harmonogramu

 

Národná diaľničná spoločnosť na úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala pokračuje podľa harmonogramu. Inventarizácia stavby je už ukončená. V zmysle dohody a po vykonaní inventarizácie NDS uhradí združeniu Salini Impregilo - Dúha 24,8 mil eur bez DPH. Táto suma zahŕňa platby za vykonané práce, cenu za zabudovateľný materiál a technologické zariadenia určené pre výstavbu, vyplatenie zádržného, cenu za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.

 

Združenie Salini Impregilo - Dúha a NDS sa dohodli, že si svoje nároky zo Zmluvy o dielo vysporiadajú mimo staveniska v rámci zriadenej nezávislej medzinárodnej Komisie na riešenie sporov. Aktuálne prebieha pred Komisiou  na riešenie sporov (KRS, anglicky DAB) posudzovanie prvého nároku zhotoviteľa, ktorý si nárokuje dodatočnú platbu za nepredvídateľné geologické podmienky v tuneli. NDS pripravila pre KRS odpoveď na nárok zhotoviteľa a proces bude pokračovať tzv. hearingom obidvoch strán na začiatku augusta. KRS predpokladá rozhodnutie v tejto veci 13. septembra 2019. 

 

Prebieha tiež vyplácanie podzhotoviteľov. 

 

Niekoľko súťaží

 

Dostavba úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala je rozdelená do niekoľkých častí. Dokončenie vetiev križovatky Lietavská Lúčka potrebných pre sprejazdnenie úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka bude na základe výsledkov inventarizácie riešené formou dodatku k menovanému úseku. NDS aktuálne spracováva rozsah prác, ktoré budú predmetom dodatku k zmluve so združením. 

 

Hlavnú trasu, vrátane tunela, dostavia víťaz súťaže, ktorú vyhlásime v auguste. Následne do konca roka vypíšeme súťaže na zhotoviteľov Strediska správy a údržby diaľnic, technológie tunela a po dokončení prípravy vypíšeme aj súťaž pre odpočívadlo Turie. Výsledky inventarizácie budú tvoriť súčasť súťažných podkladov na vypísanie týchto súťaží. 

 

Práve transparentné súťaže určia cenu za dostavbu úseku. NDS odhaduje celkové náklady na výstavbu úseku do 540 mil. eur bez DPH. 

 

Dostavba pôjde z eurofondov

 

V marci 2019 došlo k ukončeniu kontraktu medzi NDS a zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Dňa 27. marca zhotoviteľ zložil novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť. V dohode o ukončení kontraktu sa NDS prioritne sústredila na tri ciele a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov zhotoviteľa, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany únie. Celý postup, ktorý NDS vyjednala, bol predstavený Európskej komisii, ktorá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok. V doterajšom postupe sa NDS striktne drží dohodnutých pravidiel a pokračuje podľa určeného harmonogramu.