V tendri na rozšírenie D1 sme upravili súťažné podklady

NDS zverejnila na profile Vestníku verejného obstarávania upravené súťažné podklady k obstarávanej zákazke na uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. V súvislosti s vykonanými zmenami v tendri sme predĺžili aj lehotu na predkladanie ponúk z 03.11.2021 na 14.12.2021.

V súťažných podkladoch sa upravilo kriteriálne hodnotenie ponúk, a to nasledovným spôsobom:

  • zrušené kritérium "Kvalita tímu odborníkov"
  • zrušené kritérium "Obmedzenie prevádzky"

Na uvedených podmienkach však budeme naďalej nástojiť. Požiadavku na kvalitu odborníkov sme premietli do časti Podmienok účasti a požiadavku na obmedzenie prevádzky sme presunuli do Obchodných podmienok.

 

Po zrušení uvedených kritérií budeme uchádzačov v tendri hodnotiť podľa zostávajúcich 2 kritérií, a to "Navrhovaná celková cena uchádzača" s váhou 60% a "Lehota výstavby" s váhou 40%. NDS má totiž eminentný záujem nastaviť proces verejného obstarávania tejto stavby tak, aby sa znížilo riziko neúspechu predmetnej súťaže, a zároveň, aby miera administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov nepresahovala primerané očakávania v rámci dodržania všetkých pravidiel riadnej hospodárskej súťaže a zákonných podmienok.

 

Zmena súťažných podkladov, inak nazývaná aj korigendum, bola vykonaná v dôsledku viacerých otázok od záujemcov, ktoré sa týkali detailov vo vzťahu k hodnotiacim kritériám. Zároveň sme k uvedenej úprave pristúpili aj v dôsledku snahy o to, aby sa znížila miera administratívneho zaťaženia záujemcov vo vzťahu k náročnosti procesu prípravy ich ponúk, ktoré budú predkladať vo verejnom obstarávaní.

 

Predpokladaná hodnota zákazky je 127 060 276 eur bez DPH. Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4. Pozostávať bude z prevedenia dopravy zo súčasnej diaľnice na obchádzkové trasy po vetvách budúcej križovatky D1/D4, následnej kompletnej výmeny vozovky D1 vrátane zdvihu nivelety, výstavby nových mostov ako aj dokončenia križovatkových vetiev križovatky D1/D4 vedúcich popod D1.