Výstavba úseku D1 Budimír - Bidovce napreduje

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a minister životného prostredia László Sólymos spoločne s predstaviteľmi NDS skontrolovali posun vo výstavbe úseku D1 Budimír - Bidovce. Práce na budúcom diaľničnom úseku, ktorý by mal motoristom slúžiť už na prelome rokov 2019 a 2020, prebiehajú v súlade s harmonogramom.

Podľa harmonogramu

 

Na stavbe sa v súčasnosti realizuje výstavba násypov z materiálov dostupných z výkopov stavby a tiež dovážaných z lomov, realizujú sa aj odkopy zárezov v trase D1. Mostné objekty sú hĺbkovo založené a na väčšine mostov je vybudovaná spodná stavba, pričom momentálne  prebieha výstavba  nosných konštrukcii mostov. Priebežne sú ukončované odvodňovacie priekopy a melioračné kanály, čím sa zabezpečuje odvodnenie staveniska pre ďalší postup prác na spevnených priekopách. 

 

Momentálne je najviac kapacít nasadených do križovatky Bidovce, aby sa zabezpečilo presmerovanie dopravy v smere Košice – Prešov po novej vetve križovatky a uvoľnilo sa stavenisko v priestore existujúcej diaľnice. 

 

Obmedzenie prác

 

V km 7,5 až 8,4  sú od 01.03.2018 do 31.07.2018 opätovne stavebné práce obmedzené z dôvodu hniezdenia orla kráľovského. Tento fakt ale nemá vplyv na lehotu výstavby.

 

Menej času na cestách

 

Diaľnica D1 v úseku Budimír – Košické Oľšany bude súčasťou „východného“ obchvatu mesta Košice a spolu s rýchlostnou cestou R2/R4 tvorí základný dopravný koridor mimo zastavané územie mesta Košice. Zároveň budovaný úsek spolu s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov - Budimír preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/19, a to najmä tranzitnú nákladnú dopravu.

 

Začiatok úseku je napojený v križovatke „Budimír“ na existujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 severne od mesta Košice s napojením severného privádzača smerom do Košíc. Na konci je diaľnica napojená mimoúrovňovou križovatkou Bidovce budovanou etapovite na cestu II/576 Bidovce - Ďurkov.

 

Po uvedení do prevádzky, ušetria motoristi jazdou po úseku D1 Budimír - Bidovce 14 minút v porovnaní s jazdou po súbežných komunikáciách.   

 

O úseku

 

Dĺžka: 14 440 m

Počet križovatiek: 3

Počet pracovníkov na stavbe: 400 mesačne

Zmluvný termín ukončenia výstavby: 12/2019

Zmluvná cena bez DPH: 197 444 061,02 Eur

 

Projekt je financovaný z fondov Európskej únie v rámci programového obdobia OP II 2014 - 2020.