Zamestnanecké benefity

Vytvárame príjemné pracovné prostredie, aby bola spokojnosť na oboch stranách. Ponúkame veľa možností sebarealizácie, nudiť sa nebudete.

 

PRÍSPEVOK NA III. PILIER DDS – MYSLÍME NA VAŠU BUDÚCNOSŤ

Doplnkové dôchodkové sporenie

zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške:

 

→ pre zamestnanca, ktorý je účastníkom do 40 rokov veku – 19,00 € mesačne

 

→ pre zamestnanca, ktorý je účastníkom nad 40 rokov veku – 26,00 € mesačne

 

Prispejeme až 300 EUR ročne

 

MYSLÍME SOCIÁLNE, V ZÁSADNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH PODÁVAME POMOCNÚ RUKU

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi sociálnu výpomoc a príspevky pri:

 

→ pri narodení dieťaťa vo výške 250 € po predložení rodného listu alebo iného vierohodného dokladu o narodení dieťaťa,


→ dlhodobej pracovnej neschopnosti v trvaní najmenej tri mesiace nepretržite vo výške 250 €,


→ ťažkej životnej a sociálnej situácii (napr. ťažká choroba, živelná pohroma) vo výške 500 €,


→ úmrtí najbližšieho člena rodiny (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) maximálne do výšky 700 €,


→ úmrtí zamestnanca najbližším pozostalým vo výške:

• manželovi alebo manželke 700 €,
• každému nezaopatrenému dieťaťu 350 €,

 

AK ZOSTANETE PN, FINANČNE VÁS PODPORÍME

Náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ vo výške 65% denného vymeriavacieho základu za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, najviac však 10 dní od začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

POSKYTNEME VÁM PRÁVNU POMOC, PRETOŽE ŽIVOT PRINÁŠA AJ NEČAKANÉ SITUÁCIE

Právna pomoc – v prípade, že zamestnanec bude zažalovaný iným subjektom, a to za konanie, ktoré je výkonom jeho práce v zmysle pracovnej zmluvy, zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou môže rozhodnúť o poskytnutí právnej pomoci.

 

 

U NÁS MÔŽETE RÁSŤ. ORGANIZUJEME RÔZNE KURZY A ŠKOLENIA

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
zamestnávateľ zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie a rozvoj všetkých zamestnancov NDS prostredníctvom účasti na rôznych kurzoch, seminároch, konferenciách, workshopoch a online vzdelávaní.

 

 

 

AK HOVORÍME O FLEXIBILITE, NIE JE TO IBA SLOVO, ALE ZNAK NAŠEJ FIREMNEJ KULTÚRY

Ustanovený pracovný čas (pružný alebo pevný) zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. V trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je pracovný čas zamestnanca 35 hodín týždenne

 

Pružný pracovný čas - uplatňuje sa formou pružného MESAČNÉHO pracovného obdobia, kedy si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien, s dodržaním denného základného pracovného času a je povinný odpracovať fond pracovného času v kalendárnom mesiaci.

 

Voliteľný pracovný čas

6:30 - 9:00

Základný pracovný čas

9:00 - 14:30

 

Piatok pracovný čas

9:00 - 14:00

Voliteľný pracovný čas

14:30 - 18:30

 

3 DNI V MESIACI MÁTE MOŽNOSŤ PRACOVAŤ FORMOU HOME-OFFICE

 

 

ODDYCH JE DÔLEŽITÝ. S NAMI SI UŽIJETE AŽ 5 DNÍ DOVOLENKY NAVIAC

Základná výmera dovolenky pre zamestnancov NDS sa zvyšuje o jeden týždeň nad rámec Zákonníka práce = 25 dní / 30 dní.

 

Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce

 

PRÍSPEVOK NA REGENERÁCIU PRACOVNEJ SILY, VĎAKA KTORÉMU SI MÔŽETE ODDÝCHNUŤ A NAČERPAŤ NOVÉ SILY

Jednorazový príspevok na regeneráciu

pracovnej sily bez dokladovania účelu vo výške 100 €.

 

 

PODPORTE DOMÁCI CESTOVNÝ RUCH A ZAVÍTAJTE NA ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA SLOVENSKU

Príspevok na rekreáciu zamestnancov – zamestnávateľ poskytne zamestnancovi podľa ustanovenia §152a Zákonníka práce.

 

 

MOŽNOSŤ VYUŽÍVAŤ VLASTNÉ REKREAČNÉ ZARIADENIA PRE ZAMESTNANCOV A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV V LIPTOVSKOM JÁNE A V ŠTÓSE ZA ZVÝHODNENÉ CENY

Stredisko Liptovský Ján

zamestnanci majú možnosť využívať stredisko Liptovský Ján aj na rekreáciu a regeneráciu aj s rodinnými príslušníkmi za zvýhodnené ceny.

 

 

 

ZÁLEŽÍ NÁM NA ZDRAVÍ NAŠICH ZAMESTNANCOV A PRETO IM PONÚKAME RÔZNE AKTIVITY ZAMERANÉ NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

V rámci projektu Zdravá firma ponúkame našim zamestnancom zážitkové aktivity s cieľom zlepšovania tímovej spolupráce a vzťahov medzi kolegami, zvyšovania angažovanosti a spokojnosti zamestnancov prostredníctvom organizovania rôznorodých podujatí.

 

Organizujeme športové, kultúrne, rodinné aktivity a záujmové vzdelávanie

 

FINANČNE ODMEŇUJEME DARCOV KRVI

Príspevok za darovanie krvi – maximálne 2× ročne vo výške 40 € na základe predloženia potvrdenia o darovaní krvi.

 

 

PODPORUJEME TÍMOVÉHO DUCHA, NA TIETO AKTIVITY OD NÁS DOSTANETE FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Príspevok na realizáciu skupinových aktivít – zamestnávateľ poskytne príspevok na realizáciu skupinových aktivít zamestnancovi bez dokladovania účelu vo výške 50 €.

 

 

 

PRISPIEVAME NAŠIM KOLEGOM NA ROČNÚ DIAĽNIČNÚ ZNÁMKU

Príspevok na elektronickú diaľničnú známku – zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok vo výške hodnoty elektronickej diaľničnej známky pre osobný automobil do 3,5 t (70 €).

 

70 EUR na ročnú diaľničnú známku

 

MOŽNOSŤ STRAVOVANIA BUĎ FORMOU FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ALEBO FORMOU STRAVOVACEJ POUKÁŽKY

Príspevok na stravovanie – buď formou finančného príspevku na stravovanie alebo prostredníctvom stravovacej poukážky.

 

Zamestnancom sa poskytujú stravovacie poukážky aj v prípade:

→ riadnej dovolenky,
→ materskej dovolenky,

→ otcovskej dovolenky
→ pri nadčasovej práci 11,5 hod a viac,
→ pri pracovnej zmene 11,5 hod - 2 stravovacie poukážky,
→ pri pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu,

→ pri čerpaní náhradného voľna v rozsahu 7,5 hod. a viac. 

 

 

FINANČNÁ ODMENA PRI PRACOVNÝCH VÝROČIACH – VÁŽIME SI VERNOSŤ A LOJALITU

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančnú odmenu za prácu za odpracované roky v NDS. Odmenu zamestnávateľ poskytuje v diferencovanej výške.

Výber pracovnej pozície

Povinné

Kontaktné údaje

Vzdelanie a schopnosti

Životopis a motivačný list

Maximálna veľkosť priložených súborov nesmie presiahnuť 8MB.