Zamestnanecké benefity

Vytvárame príjemné pracovné prostredie, aby bola spokojnosť na oboch stranách. Ponúkame veľa možností sebarealizácie, nudiť sa nebudete.

NDS_web_benefity
 

PRÍSPEVOK NA III. PILIER DDS – MYSLÍME NA VAŠU BUDÚCNOSŤ


Doplnkové dôchodkové sporenie
zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 35 €, spolu až 420 € ročne.


MYSLÍME SOCIÁLNE, V ZÁSADNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH PODÁVAME POMOCNÚ RUKU


Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi sociálnu výpomoc a príspevky pri:

→ pri narodení dieťaťa vo výške 250 € po predložení rodného listu alebo iného vierohodného dokladu o narodení dieťaťa,


→ dlhodobej pracovnej neschopnosti v trvaní najmenej tri mesiace nepretržite vo výške 250 €,


→ ťažkej životnej a sociálnej situácii (napr. ťažká choroba, živelná pohroma) vo výške 500 €,


→ úmrtí najbližšieho člena rodiny (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) maximálne do výšky 700 €,


→ úmrtí zamestnanca najbližším pozostalým vo výške:

• manželovi alebo manželke 700 €,
• každému nezaopatrenému dieťaťu 350 €.

 

AK ZOSTANETE PN, FINANČNE VÁS PODPORÍME


Náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ vo výške 65% denného vymeriavacieho základu za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, najviac však 10 dní od začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

POSKYTNEME VÁM PRÁVNU POMOC, PRETOŽE ŽIVOT PRINÁŠA AJ NEČAKANÉ SITUÁCIE


Právna pomoc – v prípade, že zamestnanec bude zažalovaný iným subjektom, a to za konanie, ktoré je výkonom jeho práce v zmysle pracovnej zmluvy, zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou môže rozhodnúť o poskytnutí právnej pomoci.

 

NDS_web_benefity_vzdelávanie
 

 

U NÁS MÔŽETE RÁSŤ. ORGANIZUJEME RÔZNE KURZY A ŠKOLENIA


Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
zamestnávateľ zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie a rozvoj všetkých zamestnancov NDS prostredníctvom účasti na rôznych kurzoch, seminároch, konferenciách, workshopoch a online vzdelávaní.

 

NDS_web_benefity_vzdelávanie_image
 

 

NDS_web_benefity3
 

AK HOVORÍME O FLEXIBILITE, NIE JE TO IBA SLOVO, ALE ZNAK NAŠEJ FIREMNEJ KULTÚRY


Ustanovený pracovný čas (pružný alebo pevný) zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. V trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je pracovný čas zamestnanca 35 hodín týždenne.

 

Pružný pracovný čas - uplatňuje sa formou pružného MESAČNÉHO pracovného obdobia, kedy si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien, s dodržaním denného základného pracovného času a je povinný odpracovať fond pracovného času v kalendárnom mesiaci.

 

Voliteľný pracovný čas
6:30 - 9:00


Základný pracovný čas
9:00 - 14:30
 

Piatok pracovný čas
9:00 - 14:00


Voliteľný pracovný čas
14:30 - 18:30
 


2 DNI V MESIACI MÁTE MOŽNOSŤ PRACOVAŤ FORMOU HOME-OFFICE

 

NDS_web_benefity4
 

 

ODDYCH JE DÔLEŽITÝ. S NAMI SI UŽIJETE AŽ 5 DNÍ DOVOLENKY NAVIAC


Základná výmera dovolenky pre zamestnancov NDS sa zvyšuje o jeden týždeň nad rámec Zákonníka práce = 25 dní / 30 dní.

 

Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.


PRÍSPEVOK NA REGENERÁCIU PRACOVNEJ SILY, VĎAKA KTORÉMU SI MÔŽETE ODDÝCHNUŤ A NAČERPAŤ NOVÉ SILY


Jednorazový príspevok na regeneráciu
pracovnej sily bez dokladovania účelu vo výške 200 €.

 

PODPORTE DOMÁCI CESTOVNÝ RUCH A ZAVÍTAJTE NA ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA SLOVENSKU


Príspevok na rekreáciu zamestnancov – zamestnávateľ poskytne zamestnancovi podľa ustanovenia §152a Zákonníka práce.

 

MOŽNOSŤ VYUŽÍVAŤ VLASTNÉ REKREAČNÉ ZARIADENIA PRE ZAMESTNANCOV A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV V LIPTOVSKOM JÁNE ZA ZVÝHODNENÉ CENY


Stredisko Liptovský Ján
zamestnanci majú možnosť využívať stredisko Liptovský Ján aj na rekreáciu a regeneráciu aj s rodinnými príslušníkmi za zvýhodnené ceny.

 

NDS_web_benefity5
 

 

ZÁLEŽÍ NÁM NA ZDRAVÍ NAŠICH ZAMESTNANCOV A PRETO IM PONÚKAME RÔZNE AKTIVITY ZAMERANÉ NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU


V rámci projektu Zdravá firma ponúkame našim zamestnancom zážitkové aktivity s cieľom zlepšovania tímovej spolupráce a vzťahov medzi kolegami, zvyšovania angažovanosti a spokojnosti zamestnancov prostredníctvom organizovania rôznorodých podujatí.

 

Organizujeme športové, kultúrne, rodinné aktivity a záujmové vzdelávanie.


FINANČNE ODMEŇUJEME DARCOV KRVI


Príspevok za darovanie krvi – maximálne 2× ročne vo výške 40 € na základe predloženia potvrdenia o darovaní krvi.

 

NDS_web_benefity_ďalšie
 

 

PRISPIEVAME NAŠIM KOLEGOM NA ROČNÚ DIAĽNIČNÚ ZNÁMKU


Príspevok na elektronickú diaľničnú známku – zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok vo výške hodnoty elektronickej diaľničnej známky pre osobný automobil do 3,5 t (70 €).

 

70 EUR na ročnú diaľničnú známku.


MOŽNOSŤ STRAVOVANIA BUĎ FORMOU FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ALEBO FORMOU STRAVOVACEJ POUKÁŽKY


Príspevok na stravovanie – buď formou finančného príspevku na stravovanie alebo prostredníctvom stravovacej poukážky.

 

Zamestnancom sa poskytujú stravovacie poukážky aj v prípade:

→ riadnej dovolenky,

→ pri nadčasovej práci 11,5 hod a viac,

→ pri pracovnej zmene 11,5 hod - 2 stravovacie poukážky,

→ pri pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu,

→ pri čerpaní náhradného voľna v rozsahu 7,5 hod. a viac.

 

FINANČNÁ ODMENA PRI PRACOVNÝCH VÝROČIACH – VÁŽIME SI VERNOSŤ A LOJALITU


Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančnú odmenu za prácu za odpracované roky v NDS. Odmenu zamestnávateľ poskytuje v diferencovanej výške.