D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza

Miesto realizácie projektu: 
Okres Žilina, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
203 568 041,68 €

 

Opis projektu: 
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka o dĺžke 11,317 km, ktorá je súčasťou hlavného TEN-T koridoru. Projekt je jednou z fáz investičnej výstavby projektu a súčasťou technického riešenia pre vybudovanie diaľnice D1 od Hričovského Podhradia cez Lietavskú Lúčku, tunel Višňové po cestu 1. triedy I/18 v Dubnej Skale. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Žilinskom kraji. Diaľnica D1 nahradí a doplní súčasnú cestu 1. triedy I/18. 
Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 • Preložka meliorácií k.ú. Bitarová – zrealizovanie prísypu pod mostom;
 • Diaľnica D1 km 24,000 - 35,435 - km 31,95 -32,040 - dokončenie zemných práce na násype, v záreze, úprava svahov a krajníc, realizácia konštrukcie vozovky, realizácia odvodnenia – trativody, priekopy, rekultivačné práce;
 • realizácia dopravného značenia – zvislého aj vodorovného, montáž zvodidiel;
 • sanácia zosuvov, dokončenie zemných práce na násype, v záreze, úprava svahov a krajníc, realizácia konštrukcie vozovky, realizácia odvodnenia, priekopy, zvodidlá, rekultivačné práce;
 • dobudovanie chodníka v Bitarovej, oprava výtlkov, pokládka nového asfaltu;
 • Mosty a estakády - dokončenie spodnej stavby, nosná konštrukcia, rímsy, príslušenstvo mosta – odvodnenie, mostné závery, zvodidlá, vozovka, schody, PHS, prechodové oblasti;
 • Oporné múry - dokončenie pohľadovej plochy z betonových tvárnic, odvodnenie, zábradlia, žľaby, rímsy;
 • Preložky existujúcich oplotení, úpravy potokov - dobudovanie obkladu, vyšpárovanie kamenného obkladu, dokončenie zatrubnenej časti, rekultivácia;
 • Tunely - zrušenie dočasných plôch. oplotenia, odvodnenia, definitívna úprava, razenie tunelov, realizácia sekundárneho ostenia, realizácia trvalého odvodnenia, zrušenie dočasného odvodnenia, zrušenie dočasných plôch. oplotenia, odvodnenia;
 • napojenie kanalizačných prípojok na portálovú budovu, pokládka asfaltu nad kanalizáciou a definitívna úprava, napojenie prípojok na portálovú budovu, definitívna úprava vzdušného vedenia;
 • Preložky vodovodných privádzačov, vedení (rekultivácia);
 • Demontáž dočasných úprav;
 • Prístupová cesta melioráciám - rekultivácia;
 • Prístupová cesta k mostu - úprava svahov a krajníc, realizácia konštrukcie vozovky, odstránenie dočasnej vetvy, rekultivácia.

 

Mapa diaľnic D1 a D3 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS