I/66 Krupina – obchvat (projektová príprava)

 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
I/66 Krupina – obchvat (projektová príprava)

Miesto realizácie projektu: 
Okres Krupina, Banskobystrický kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
3 493 012,00 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „I/66 Krupina - obchvat“. Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej Republiky je prepojenie severu a juhu Slovenskej republiky rýchlostnou cestou R3 smerujúcou od Poľskej republiky zo severu Slovenska (Trstená) po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. Súčasťou tejto rýchlostnej cesty je aj stavba „I/66 Krupina - obchvat“ v dĺžke 6,530 km, riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100 bez uvažovania možnosti budúceho rozšírenia na štvorpruhovú kategóriu. Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú sieť zabezpečí dvojica križovatiek na začiatku a konci úseku s pracovnými názvami Krupina sever a Krupina juh. Realizáciou obchvatu sa zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, eliminujú sa emisie v meste Krupina, čo bude mať za následok zlepšenie kvality ovzdušia pre občanov. 
Existujúca cesta I/66 ako medzinárodná cesta E 77 prechádzajúca intravilánom mesta Krupina zabezpečuje okrem zdrojovej a cieľovej dopravy aj vnútroštátnu prepravu v smere sever juh v koridore Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Zvolen – Krupina - Šahy a medzištátnu tranzitnú prepravu v osi transeurópskej magistrály Balt - Balaton – Adria. Z toho dôvodu je trasa charakterizovaná vysokým podielom tranzitnej dopravy s výrazným podielom nákladnej dopravy, čo má za následok kapacitnú nedostatočnosť existujúcej cesty v špičkových hodinách s výhľadom postupného zhoršovania sa jestvujúceho stavu. Bezprostredná blízkosť centra mesta a jeho rozdelenie cestou I/66 je spojená s vysokou koncentráciou chodcov prechádzajúcich cez cestu, čo negatívne vplýva na plynulosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky na komunikácii.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania týchto stupňov projektovej prípravy:

  • Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu Dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v rozsahu DRS)
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)
  • Dokumentácia na ponuku (DP)

 

Mapa diaľnic a rýchlostných ciest R3 a R7 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk