Zverejnenie dokumentácie pre Primerané posúdenie vplyvov D1 Budimír – Bidovce

Národná diaľničná spoločnosť zverejňuje pre širokú verejnosť dokumentáciu pre Primerané posúdenie vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000, spracovanú podľa článku 6.3 Smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (92/43/EHS).  V rámci dokumentácie pre primerané posúdenie má byť komplexne spracované posúdenie vplyvov výstavby diaľnice D1 v úseku Budimír – Bidovce, vrátane posúdenia úseku D1, ktorý prechádza cez CHVÚ Slanské vrchy v priestore priesmyku Dargov (D1 Bidovce - Pozdišovce medzi MÚK Bidovce a MÚK Dargov). Primerané posúdenie tejto najbližšej nadväzujúcej časti D1 v smere na východ je dôležité pre zhodnotenie, či výstavba projektu D1 Budimír - Bidovce nebude mať významné negatívne vplyvy na územia sústavy Natura 2000 v priestore Slanských vrchov. V časti trasy D1, ktorá bude nasledovať po prekonaní horského chrbta Slanských vrchov, je už možno smerom k štátnej hranici s Ukrajinou zvoliť riešenie trasovania bez hroziacich stretov z územiami Natura 2000.  Jedným z dôvodov na spracovanie tohto aktualizovaného primeraného posúdenia je aj doplnenie sústavy Natura 2000 o nové územia európskeho významu v tejto oblasti Vládou SR v roku 2017 (uznesenie Vlády SR č. 495/2017).

 

Pripomienky k návrhu dokumentácie pre Primerané posúdenie Natura 2000 projektu D1 Budimír – Bidovce a úseku, ktorý prekonáva Slanské vrchy je možné adresovať:

elektronicky na e-mailovú adresu: enviro@ndsas.sk