D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

K projektu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala zverejňujeme technické informácie. Ako investor sme povinní vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti investície, ktorú plánujeme uskutočniť a následne oznámiť ministerstvu financií jej zverejnenie na našom webovom sídle.

Ministerstvo financií SR do 30 dní od zverejnenia alebo predloženia úplných podkladov vypracováva a zverejňuje ekonomickú hodnotiacu správu k predloženej štúdii uskutočniteľnosti.

 

Súhrn záverov spracovaných technických štúdií:

 

V technických štúdiách boli riešené dva základné koridory v tomto úseku diaľnice D1:

 

Rajecký koridor

cesta Sverepec – Považská Bystrica – Jasenové – Turie – Višňové

 

Považský koridor

cesta Sverepec – Považská Bystrica – Bytča – Žilina – Višňové

 

Tieto alternatívy boli rozpracované vo Východiskovej environmentálnej štúdií (PES) diaľnica D1 Sverepec- Višňové, 05/1995.

 

Z hľadiska obsluhy a vplyvu na rozvoj regiónu je preferovaná Považská alternatíva, ktorá priamo obslúži viac obyvateľov ako Rajecká. Z hľadiska širších medzinárodných vzťahov, predovšetkým možnosti napojenia sa diaľnice zo severu D3 sa javí najvhodnejšia Považská alternatíva, pripojenie západne od Žiliny.

 

Rajecká alternatíva vedenia D1 umožňuje len východné napojenie diaľnice na D3 – Rajecká alternatíva tak determinuje východné vedenie a zaústenie trasy D3.

 

Z environmentálneho hľadiska:

Považská alternatíva bola vyhodnotená ako výhodnejšia a to z hľadiska hlukového zaťaženia obyvateľstva. Považská alternatíva je výhodnejšia aj z hľadiska ochrany prírodného prostredia (je trasovaná v intenzívne využívanom prostredí doliny Váhu a Strážovskými vrchmi prechádza len okrajovou, nižšou a využívanou severnou časťou, ďalej z hľadiska ochrany vodných zdrojov, lesov). Považská alternatíva je menej výhodná z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo (presťahovanie, emisie) a sídla.

Rajecká alternatíva (variant I a II) je výhodnejší z hľadiska zaťaženia obyvateľstva imisiami a vplyvov na sídla.

Po zvážení trasy v rajeckom koridore, bolo upustené od tejto alternatívy. Považský koridor bol vybraný na ďalšie posúdenie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

 

Technická štúdia diaľnice D1 Sverepec – Považská Bystrica – Bytča –Žilina (1993). Trasa z Považskej Bystrice do Hričovského Podhradia vedie údolím rieky – Váhu. Ďalej pokračuje cez hornatý členitý terén z južnej časti mesta Žilina, ktorý bol posledným spoločným kilometrom trasy. Nasledujúce varianty boli navrhnuté pri obci Višňové (v úseku Višňové – Dubná Skala):

 

Variant I

Trasa vedie pozdĺž obce Višňové, odtiaľ na východ do Višňovského údolia na konci obce. Približne po 1,5 km vstupuje do tunela Višňové, ktorý končí v Dubnej Skale. Navrhovaná dĺžka tejto alternatívy je 49,623 km a zahŕňa 3 tunely. Odhadované náklady tejto alternatívy sú19 384 000 SKK (v slovenských korunách, 1993).

 

Variant II

Variant neprechádza tunelom Višňové, ale vedie územím Strečna a Nezbudskej Lúčky do údolia rieky Váh. Ďalej pozdĺž ľavého brehu rieky Váh k Dubnej Skale, kde sa obe varianty spájajú.

Navrhovaná dĺžka tejto alternatívy je 54,736 km a zahŕňa 4 tunely. Odhadované náklady tejto alternatívy sú 19 127 000 SKK (v slovenských korunách, 1993).

Odporúčaný bol prvý variant s tunelom Višňové - po zvážení aspektov životného prostredia, geologických podmienok, stanovísk obcí a napriek mierne vyššej cene.

 

Vzhľadom k optimalizácii procesu prípravy bola pôvodná etapa zo Sverepca do Dubnej Skaly rozdelená na dve časti. Technická štúdia z roku 1993 bola aktualizovaná na základe VEŠ z roku 1996. Aktualizovaná Technická štúdia diaľnice D1 Sverepec – Višňové bola spracovaná v roku 1996.

Táto aktualizácia sa zameriava na preložky cesty vzdialených od zastavaných oblastí. Aktualizácia nákladov alebo iná kvantitatívna analýza neboli vykonané.

 

Technická štúdia diaľnice D1 Višňové – Martin (1996) aktualizovala trasu z Višňového do Dubnej Skaly. Varianty hodnotené v tejto štúdií sú podobné tým z Technickej štúdie z roku 1993, sú uvedené nižšie:

 

Variant I

Predstavuje trasu cez tunel Višňové. Trasa začína južne od obce Višňové, vstupuje do tunela, ktorý končí v blízkosti Dubnej Skaly, prechádza ponad rieku Váh, železničný koridor a cestu prvej triedy I/18. Koniec diaľnice severne od mesta Martin s napojením sa na existujúcu cestnú sieť.

Subvariant IA zvažuje iné umiestnenie západného portálu tunela - umiestneného severne od obce Višňové.

 

Variant II

Trasa vedie cez údolie a pokračuje severne, pričom obchádza obec Stráňavy, následne križuje cestu I/18 blízko obce Strečno a vedie cez dva mosty cez rieku Váh a dva krátke tunely stáčajúce sa južne. Od Dubnej Skaly je smerovanie trasy rovnaké ako pri prvom variante. Štúdia zvažovala možnosti navrhovaných variantov z niekoľkých pohľadov. Do úvahy boli brané geológia, hydrogeológia, umiestnenie inžinierskych sietí, napojenie na existujúce a budúce cestné siete a environmentálne aspekty. Všetky tieto aspekty boli porovnané a kvalitatívne vyhodnotené.

 

Ako najvýhodnejší bol vyhodnotený variant tunelový.

 

 

Dopravný model

 

V januári 2019 bol sfinalizovaný dopravný model v prostredí PTV Visum pre koridor D1 v úseku Žilina – Ružomberok pre účely aktualizácie vývoja dopravy v danom regióne. Dopravný model je spracovaný v súlade s Plánom udržateľnej mobility Žilinského kraja.

Dopravný model bol vypracovaný na základe podkladov o existujúcej a plánovanej cestnej sieti na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska; z dopravných prieskumov (profilových a smerových) vykonaných v bezprostredne dotknutom území a ďalších podkladov nevyhnutých na vypracovanie dopravného modelu (napr.  demografické údaje, socioekonomické údaje).

 

Osobitný prístup bol zvolený pri analýze vplyvu nasledujúcich projektov:

 • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka,
 • D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala,
 • D1 Turany - Hubová,
 • D1 Hubová - Ivachnová.

Pri spracovaní dopravného modelu boli analyzované informácie z veľkého počtu materiálov. Ide o materiály spracované alebo poskytnuté Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest, materiály Štatistického úradu SR a materiály z databázy spracovateľa (najmä výsledky celoštátnych sčítaní dopravy, údaje z elektronického výberu mýta, údaje o pohybe SIM-kariet od mobilných operátorov). Zároveň boli použité materiály z celoštátnych sčítaní dopravy v roku 2015 v Českej republike a v Poľsku.

 

Záujmová oblasť a zonácia je na obrázku nižšie:

 

Dopravný model sa komplexne zaoberal prognózovaním intenzít dopravy po sprevádzkovaní 4 samostatných úsekov diaľnice D1 v Žilinskom kraji, medzi ktorými je ak úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Analýza dopravného zaťaženia preukazuje zásadný vplyv riešených úsekov na celkovú organizáciu dopravy v Žilinskom kraji. Základným a najvýznamnejším prvkom prognózovaného stavu je výstavba úsekov diaľnice D1.

Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka + privádzač Žilina po sprevádzkovaní odľahčí komunikáciu D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Západ a ul. Kragujevská, Ľavobrežná. Avšak dopravný model potvrdzuje významnú previazanosť tohto úseku s úsekom D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala,.

Úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je priamo závislý na otvorení úseku  D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka + privádzač Žilina, bez ktorého nie je možné tento úsek využívať. Samotný úsek s tunelom Višňové podľa dopravného modelu prevezme viac ako 80 % objemu cestnej dopravy teraz vedenej po ceste I/18 medzi Žilinou a Vrútkami (Strečno).

Nižšie je rozdielový kartogram prerozdelenia dopravných intenzít po sprevádzkovaní tunela Višňové pre rok 2025.

 

 

 

Analýza nákladov a výnosov (CBA)

 

V súčasnosti prebieha kompletná aktualizácia CBA podľa aktuálne platnej metodiky OPII 2014 – 2020.

 

Pôvodná CBA spracovaná pre účely Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola aktualizovaná v roku 2016, pričom vykazuje vysokú socio-ekonomickú návratnosť tohto projektu. Je predpoklad, že CBA aj po aktualizácii potvrdí tieto závery. CBA využíva výstupy vyššie uvedeného aktualizovaného dopravného modelu.

Aktualizovaná CBA bude zverejnená v marci 2020.

 

Analýza nákladov a výnosov 2016 je dostupná k stiahnutiu v spodnej časti stránky.

 

 

Dohoda o ukončení

 

Dňa 06.03.2019 bola medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a zhotoviteľom Združenie SALINI IMPREGILO - DÚHA (vedúci člen: SALINI IMPREGILO S.p.A/J C. P) uzavretá Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZM/2014/0188 (zverejnenie v CRZ link: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3927616&l=sk).

 

Následne sa pripravuje verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa.

 

 

Verejné obstarávanie:

 

Nadlimitná zákazka

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 260 921 237,26 EUR bez DPH.

 

Spôsob ocenenia predpokladanej hodnoty zákazky

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve.

 

Stavba „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala“ bola pripravovaná ako zákazka podľa FIDIC Yellow Book (Žltá kniha), tzv. „Vyprojektuj a postav“ (Design and Built), v rámci ktorej je zhotoviteľ zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa. Vyhotovené dielo musí byť vhodné pre zadaný účel (fit for purpose). Zhotoviteľ väčšinou vykonáva dielo za pevnú, vopred dohodnutú cenu tvorenú paušálnymi združenými položkami a je zodpovedný aj za správny rozpočet aj za ocenenie stavebných prác a za vykonanie diela za dohodnutú cenu (môže však dôjsť k jej úprave v dôsledku zmien a nárokov).

 

Z tohto dôvodu po dohode o ukončení zmluvy od dielo nastala situácia, kedy nie sú k dispozícii ucelené časti projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu, podrobnosti a kvalite, neexistujú vo všeobecnosti podrobné rozpočty, výkazy výmer alebo aj iné podklady pre detailné ocenené stavby, čo to do značnej miery komplikuje ocenenie.

 

Postup verejného obstarávania:

Súťažný dialóg § 74 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Obmedzenie počtu záujemcov na: 4

 

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

 • Referencie Záujemcu
 • Kvalita tímu odborníkov
 • Kľúčové strojné vybavenie
 • Environmentálne kritérium

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

 • kritérium P1: Navrhovaná celková cena uchádzača - váha kritéria 40%
 • kritérium P2: Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie - váha kritéria 5%
 • kritérium P3: Lehota na sprejazdnenie - váha kritéria 30%
 • kritérium P4: Množstvo akumulovanej vody v krajine - váha kritéria 15%
 • kritérium P5: Hodnotenie prílohy technológie výstavby - váha kritéria 5%
 • kritérium P6: Hodnotenie prílohy environmentálny plán - váha kritéria 5%

 

Trvanie zákazky: 34 mesiacov

 

Predpoklad vyhlásenia verejného obstarávania: 1Q/2020

 

 

Základné údaje o stavbe

 

Názov stavby:                    Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Miesto stavby:                   VÚC Žilinského kraja

Kraj:                                     Žilinský

Okres:                                  Žilina, Martin

Katastrálne územia:          Porúbka, Lietavská Lúčka, Turie, Bytčica, Rosina,

                                            Višňové, Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany

Kategória:                           diaľnica mimo tunela D 26,5/100; v tuneli T 7,5/80

Navrhovaná rýchlosť:        diaľnica mimo tunela 100 km/h; v tuneli 80 km/h

 

 

Základné charakteristiky stavby

 

Slovensko je križované tromi cestnými koridormi – „Transport Infrastructure Needs Assessment“ (TINA) sieťou (súčasť „United Nations/Trans European Motorway“ (UN/TEM) siete a Trans-Európskej siete (TEN).

 • Koridor IV:                      Berlín – Praha – Bratislava – juhovýchodná Európa
 • Koridor V.A:                    Bratislava – Žilina – Košice – Ukrajina
 • Koridor VI:                      Gdansk – Žilina

Taktiež aj dvomi doplnenými súčasťami siete (a súčasťami TEN a UN/TEM sietí) na severo-južnej ose: Martin (Koridor V.A) – Šahy (Hranica s Maďarskom) a Vyšný Komárnik (hranica s Poľskom) – Milhosť (hranica s Maďarskom).

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala je súčasťou koridoru V.A.

 

 

Druh komunikácie a jej funkcia

 

Projekt rieši stavbu diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v kategórii D 26,5/100 a kategórii T 7,5/80 v tuneli.

Diaľnica D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala je súčasťou diaľnice D1 Bratislava SR, hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Táto je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 (Paris – Nürnberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod) s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete a súčasťou hlavného diaľničného ťahu na Slovensku, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR.

Po dobudovaní tohto úseku a úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka dôjde k pripojeniu trasy západ – východ na trasu sever – juh.

 

 

Projekt začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde sa priamo napája na časť Diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Za križovatkou diaľnica pokračuje smerom na východ cez obce Porúbka, Rosina, Višňové a je vedená v tuneli Višňové popod vrchom Hoblík a po ďalších 7 kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na pokračovanie Diaľnice D1.

 

S výstavbou predmetného úseku diaľnice súvisia:

 

 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
 • Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina
 • Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto
 • Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

 

V čase realizácie diaľničného úseku D1  Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, pre zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti, sa realizuje aj diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina – cesta I/64.

 

 

Celkový rozsah stavby

 

Začiatok úseku je v križovatke s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v Lietavskej Lúčke a je totožný s koncom úseku stavby Diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Koniec úseku je v križovatke s cestou I/18 v katastrálnom území Vrútky v lokalite Dubná skala a je totožný so začiatkom úseku stavby Diaľnica D1 Dubná skala - Turany.

 

Stavba prechádza v prevažnej miere extravilánmi dotknutých obcí cez územia charakteru kotlinových pahorkatín so zosuvnými svahmi až vrchovinového reliéfu, na konci úseku vychádza na násyp zo svahov Malej Fatry do údolia Váhu. Diaľnica neprichádza do priameho kontaktu so žiadnou kultúrnou ani historickou pamiatkou. Trasa diaľnice zasahuje do chráneného ložiskového územia Turie.

 

Súčasťou tohto úseku je križovatka s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v Lietavskej Lúčke a stredisko správy a údržby diaľnic (SSÚD) Žilina v Lietavskej Lúčke, ktorého súčasťou budú administratívne budovy pre NDS, Diaľničné oddelenie Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, dielenské a skladovacie priestory pre NDS.