EIA na D1 pri Prešove je ukončená, práce sa môžu naplno rozbehnúť

Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) pre úsek D1 Prešov západ - Prešov juh je ukončený. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR nadobudlo právoplatnosť, to znamená, že práce na výstavbe dôležitého úseku D1 sa môžu naplno rozbehnúť.

Výstavba môže pokračovať

 

Doposiaľ práce na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh pokračujú v súlade s harmonogramom prác.  NDS v zmysle stavebného povolenia začala ešte v roku 2017 so všetkými prípravnými prácami na stavbe, najmä v lokalitách, u ktorých sa nepredpokladá žiadny zásadný dopad z aktualizovaného posúdenia vplyvov na životné prostredie – ako je napríklad križovatka Prešov západ (tzv. Vydumanec), kde už v skoršom období prebiehali stavebné práce na predchádzajúcom úseku diaľnice. Z dôvodu aktualizácie procesu EIA boli práce pozastavené v km 99,000 až 102,650.

 

Po nadobudnutí právoplatnosti EIA môže zhotoviteľ s prácami postupovať podľa schváleného harmonogramu prác. Predpoklad začiatku razenia tunela Prešov je v letných mesiacoch tohto roka. 

 

Vyšší komfort pre Prešov

 

Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. V križovatke Prešov, juh sa napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Diaľnica D1 pri Prešove bude okrem spojnice medzi Bratislavou a Košicami tvoriť „západný obchvat“ tretieho najväčšieho slovenského mesta. 

 

Výstavbu úseku D1 Prešov západ – Prešov juh realizuje združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia.

 

Zmluvný termín ukončenia výstavby úseku je jún 2021.

 

Projekt je zaradený medzi prioritné projekty v rámci Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020.