NDS predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý Zhotoviteľ, a nie NDS

Aktuálne rozhodnutie Komisie pre riešenie sporov pre stavbu D1 Lietavskú Lúčka – Dubná Skala má  209 strán, nejde o posledné rozhodnutie komisie a preto sa dnes nedá s konečnou platnosťou hovoriť o tom, ktorá strana doplatí tej druhej. NDS predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý Zhotoviteľ, a nie NDS.

Niekdajší zhotoviteľ minulú jeseň požadoval od NDS platbu vo výške 120 až 160 miliónov eur nad rámec platného kontraktu, navýšenie ceny nevedel odôvodniť žiadnym legálnym spôsobom, nepredložil žiadnu relevantnú dokumentáciu ani oprávnený nárok a zároveň nevedel garantovať dokončenie úseku po poskytnutí týchto dodatočných peňazí. 


Doteraz bývalý zhotoviteľ predložil Komisii pre riešenie sporov z týchto avizovaných nárokov jediný nárok vo výške 52,6 milióna eur. 


Komisia z tohto nároku uznala bývalému Zhotoviteľovi nárok na predbežnú položku vo výške 7,8 milióna za nadvýlom v tuneli a určila stranám dopočítať hodnotu nároku. NDS teraz spolu so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy už v doterajších platbách zhotoviteľovi uhradila. NDS predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý Zhotoviteľ, a nie NDS. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby komisia zamietla. 

 

Komisia o nároku NDS zatiaľ nerozhodovala

Naopak, NDS od bývalého Zhotoviteľa bude požadovať desiatky miliónov eur. Komisia pre riešenie sporov o nároku NDS zatiaľ nerozhodovala. Napríklad, ak komisia uzná, že bývalý zhotoviteľ neprerazil tunelové rúry v stanovených termínoch, len za nesplnenie týchto míľnikov NDS dostane 12 miliónov eur. Všetky svoje nároky má NDS kryté podľa dohody o ukončení bankovou zárukou vo výške 40,6 miliónov eur.