NDS zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová zaslala návrh dodatku

NDS zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová zaslala nový návrh dodatku, ktorý predpokladá ukončenie stavebných prác v termíne december 2021 a obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice po právoplatnosti záverečnej správy EIA.

Dodatok zmluvy je výsledkom viacmesačnej práce pracovných skupín a vedení oboch zúčastnených strán. Súčasne prebiehala komunikácia na úrovni generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom a so zástupcami JASPERS, konzultačným orgánom EK.

 

V súlade so zákonom

 

Spoločnosť OHL ŽS v priebehu rokovaní opakovane predkladala NDS návrhy dodatkov, ktoré boli v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní a neprimerane a neopodstatnene navyšovali zmluvnú cenu za vyhotovenie Projektu.

 

NDS vypracovala nový návrh dodatku, ktorý korektne a v súlade so zákonom rieši dokončenie výstavby celého úseku D1 Hubová – Ivachnová. 

 

NDS nakladá s verejnými prostriedkami a prostriedkami Európskej únie. Pri nakladaní s nimi postupuje hospodárne a výhradne podľa zákona, pričom odmieta akékoľvek protiprávne konanie.