Pozvánka na workshop o súťažiach

NDS pozýva projektové firmy na workshop o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk. Workshop sa uskutoční v stredu 13. júna o 12:00 v centrále Národnej diaľničnej spoločnosti na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave. Projektové spoločnosti môžu účasť nahlásiť na adresách lujza.flimelova@ndsas.sk, resp. veronika.chudicova@ndsas.sk. Vzhľadom na priestorové možnosti poprosíme o účasť jedného človeka za každú projektovú firmu.

Vyššia hodnotu za peniaze

 

NDS pripravila zmenu v hodnotení ponúk pri súťažiach na projektové práce. Cieľom je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality projektových prác. Akákoľvek, aj malá chyba v projektovej dokumentácii, má neskôr zásadné negatívne dopady na kvalitu a cenu pri samotnej realizácii stavby. 

 

Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Kritériom nielen cena

 

Rozhodujúcim kritériom v súťažiach doteraz bola najnižšia cena. Po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby – hlavný inžinier projektu, cestár, mostár, geológ, tunelár) a sociálny aspekt (napr. zamestnávanie zdravotne znevýhodnených). Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu. „Cena projektových prác dosahuje 3,5 percenta celkových investičných nákladov, ale škody z prípadnej nekvalitnej projektovej dokumentácie pri samotnej výstavbe môžu byť niekoľkonásobne vyššie,“ vysvetlil investičný riaditeľ Jiří Hájek.

 

NDS otvára odbornú diskusiu a 13. júna bude o nastavení nových kritérií pre hodnotenie súťaží diskutovať s projektovými spoločnosťami formou workshopu.

 

Prvýkrát nové pravidlá plánuje NDS využiť pri súťaži na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre úsek R3 Krupina, obchvat.

 

Objektívny princíp

 

NDS plánuje vyhodnocovať súťaže na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky aj pri verejných obstarávaniach na stavebné práce. O novom nastavení bude diskutovať so stavebnými spoločnosťami. Za najdôležitejšie považujeme systém stanovenia kritérií, ktoré musia byť stanovené na objektívnom princípe. Objektívny princíp v sebe zahŕňa atribút merateľnosti, resp. porovnateľnosti tak, aby bolo možné komparovať jednotlivé návrhy a prideliť im stanovenú bodovú hodnotu.

 

NDS pri návrhu nového hodnotenia vychádzala z kritérií Úradu pre verejné obstarávanie a s úradom bude rokovať pri finalizácii stanovenia podmienok.