Prípravné trhové konzultácie na službu spoplatnenia - vyhodnotenie odpovedí oslovených subjektov

Dňa 23.12.2019 bolo v zmysle §25, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci realizácie procesu prípravných trhových konzultácií, oslovených 17 vybraných subjektov z oblasti spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry z geografického prostredia Európy. Výzva a dotazník bol zároveň zverejnený na webovom sídle Národnej diaľničnej spoločnosti. 

 

Cieľom týchto prípravných trhových konzultácií (ďalej aj „PTK”) bola príprava a informovanie hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a žiadosť vybraných nezávislých odborníkov, inštitúcií alebo účastníkov trhu o rady, ktoré možno použiť pri plánovaní alebo realizácii prípravy postupu verejného obstarávania.

 

V rámci vyššie uvedeného cieľa prípravných trhových konzultácií potrebovala NDS získať najmä odborný názor dodávateľov na štruktúru, vlastnosti a rozsah riešenia spoplatnenia užívania vymedzených úsekov ciest ako podklad k nastaveniu požiadaviek na predmet zákazky príslušného verejného obstarávania / obstarávaní.

 

Súčasťou dokumentácie, ktorá sa nachádzala v prílohe danej správy, bol stručný opis fungovania vyššie uvedených kľúčových systémov v súčasnosti a dotazník (s pokynmi na jeho vyplnenie) pozostávajúci zo 49 otázok s niekoľkými možnosťami odpovedí. Subjekty boli požiadané vpisovať odpovede priamo do priloženého dotazníka k relevantným otázkam a vyplnený dotazník zaslať na adresu do 17. januára 2020. NDS si ďalej vyhradila právo položiť doplňujúce otázky a/alebo vyzvať určitého dodávateľa, aby objasnil niektoré jeho odpovede na vzájomnom osobnom alebo telekonferenčnom rokovaní.

 

V prípade, ak sa subjekt rozhodol uviesť odpoveď ako možnosť „iné” alebo „doplňte”, je táto možnosť zvýraznená červeným textom. Ak niektorá z odpovedí nebola zvolená ani jedným subjektom, je táto odpoveď zvýraznená šedým textom. K otázkam, kde to je vzhľadom na charakter odpovedí relevantné, uvádzame aj vysvetľujúci komentár hodnotiteľa, ktorého cieľom bolo vysvetliť obdržané odpovede alebo zvolený preklad.

Text poskytnutý jednotlivými subjektami nebol nijak upravovaný, krátený či dopĺňaný. Výnimkou sú len gramatické a štylistické chyby, ktoré boli pri prepise opravené.

 

Vyhodnotenie

 

Vyhodnotenie dotazníku pozostáva z kvantitatívnej a kvalitatívnej interpretácie získaných odpovedí od subjektov. Pri každej odpovedi, ktorá bola zvolená aspoň jedným zo subjektov minimálne raz, je zvýraznený percentuálny podiel voľby tejto odpovede oproti celkovému počtu subjektov, ktoré na danú otázku odpovedali. Tento výpočet bol zvolený z dôvodu potreby zachovania relevancie naprieč celým dotazníkom vzhľadom na skutočnosť, že každý subjekt mohol pri jednotlivých otázkach zvoliť jednu alebo viac než jednu odpoveď, doplniť vlastnú odpoveď alebo vôbec neodpovedať na otázku.

 

V prípade, ak sa subjekt rozhodol uviesť odpoveď ako možnosť „iné” alebo „doplňte”, je táto možnosť zvýraznená červeným textom. Ak niektorá z odpovedí nebola zvolená ani jedným subjektom, je táto odpoveď zvýraznená šedým textom. K otázkam, kde to je vzhľadom na charakter odpovedí relevantné, uvádzame aj vysvetľujúci komentár hodnotiteľa, ktorého cieľom bolo vysvetliť obdržané odpovede.

Text poskytnutý jednotlivými subjektami nebol nijak upravovaný, krátený či dopĺňaný. Výnimkou sú len gramatické a štylistické chyby, ktoré boli pri preklade a prepise opravené.

 

Vyhodnotenie odpovedí oslovených subjektov nájdete v prílohe.