Rekordný rok 2018, zazmluvnili sme doposiaľ najviac projektov z eurofondov

Rok 2018 bol v objeme zazmluvnených eurofondov pre NDS výnimočný. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OP-II) sme zazmluvnili rekordný počet projektov v sume 936,9 milióna eur.

Ide o úseky D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, kde sa výška nenávratného finančného príspevku (NFP) vyšplhala na 321 531 374,00 eur,  D1 Prešov, západ – Prešov, juh s príspevkom 327 504 241 eur, D1 Budimír – Bidovce s príspevkom 203 568 766,02 eur a D3 Čadca Bukov – Svrčinovec s príspevkom 84 287 628,32 eur. Spolu ide o 936 892 009,34 eur z európskych fondov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Výsledky Národnej diaľničnej spoločnosti výraznou mierou prispeli k tomu, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra bol v roku 2018 vyhodnotený ako najúspešnejší operačný program v rámci celého Slovenska.

„Historický úspech v zazmluvnení takmer 1 mld. finančných zdrojov z eurofondov v priebehu jedného roka je výsledkom excelentnej spolupráce Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky s poradným orgánom Európskej komisie - Jaspers,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

 

Prehľad uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: diaľnice 

P.č.

Projekt

Výška NFP v €

 

Kohézny fond - alokácia

1 309 117 836

1.

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka II. fáza

280 523 941

2.

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno II. Fáza

165 299 615

3.

D3 Svrčinovec – Skalité, II. fáza

153 907 941

4.

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza

321 531 374

5.

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 

84 287 628

6.

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

327 504 241

7.

D1 Budimír – Bidovce 

203 568 766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad plánovaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: diaľnice 

P.č.

Projekt

Výška NFP v €

1.

D3 Zelený most „Svrčinovec“

20 000 000

2.

D1 Hubová - Ivachnová II. fáza

79 357 272

3.

Riadenie bezpečnosti, ekonomická a dopravno-inžinierska analýza cestnej siete v správe NDS

8 000 000

 

 

 

 

 

 

Prehľad uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: rýchlostné cesty 

P.č.

Projekt

                 Výška NFP v €

 

Štrukturálny fond - alokácia

224 558 824

1.

R2 Zvolen východ – Pstruša II. fáza

44 070 601

 

 

 

 

Prehľad plánovaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: rýchlostné cesty

P.č.

Projekt

                 Výška NFP v € 

1

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany

216 594 000

 

 

 

NDS zároveň pripravuje ďalšie projekty, ktoré by v prípade potreby mohli byť zaradené ako rezervné pre potreby čerpania v rámci Štrukturálneho fondu.

 

Plány na operačné obdobie 2021 - 2027

Programové dokumenty a rozpočet pre Slovenskú republiku pre operačné obdobie 2021- 2027 doposiaľ nie sú schválené. Národná diaľničná spoločnosť však zabezpečuje prípravu projektov na ďalšie operačné obdobie 2021 – 2027 s aplikovaním aktuálnych poznatkov a spolupráce s poradným orgánom Európskej komisie - Jaspers, Európskou investičnou bankou, Útvarom hodnoty za peniaze, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom životného prostredia SR a inými príslušnými orgánmi. Zámerom NDS je zabezpečiť prípravu projektovej dokumentácie tak, aby spĺňali všetky požiadavky na financovanie zo zahraničných zdrojov (technické, ekonomické, environmentálne, rovnosť príležitostí) .

Ide predovšetkým o projekty D1 Turany – Hubová, D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a R4 Prešov, severný obchvat. 

 

Investície vo výške necelých 600 miliónov eur

Celkové investície NDS v roku 2018 podľa odhadov dosiahnu výšku 592,2 milióna eur, z toho samotné stavebné práce predstavujú 427,4 mil. eur. Náklady na majetkovoprávne vysporiadanie dosiahli výšku 124,5 mil. eur, investície do prípravy 26,5 mil. eur a prevádzky 13,8 mil. eur. NDS predpokladá ku koncu roka očakávaný výsledok po zdanení vo výške 23,8 mil eur.

Rovnako v roku 2018 NDS odhaduje výšku tržieb na úrovni 294,3 mil. eur. Tvoria ich príjmy z predaja mýta, elektronických diaľničných známok a nájmov.