S razením tunela Prešov začneme v júli

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spoločne s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti Jánom Ďurišinom skontroloval posun vo výstavbe úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Na stavbe momentálne prebiehajú práce na zakladaní násypov stavby a následne po založení násypu sa budujú násypy diaľnice, zhotoviteľ rozbieha výkopové práce na zárezoch stavby, následne výkopovú zeminu využíva na budovanie násypov stavby, prebieha výstavba pilierov na mostoch a začínajú sa práce na budovaní podporných konštrukcii nosných konštrukcii mostov, ukončujú sa práce na portáloch tunela Prešov, rozbehli sa práce na zakladaní a výstavbe oporných a zárubných múrov, preložky inžinierskych sietí sú ukončené, ukončené sú aj demolácie objektov a zariadení, ukončený je aj výrub drevín, tesne pred ukončením je aj výstavba dočasných prístupových komunikácii, na stavbe bol ukončený pyrotechnický prieskum, ukončený bude koncom mesiaca jún aj archeologický prieskum.

 

Spustenie ražby tunela

 

V polovici júla sa začne s razením tunela Prešov na východnom portáli a pripravuje sa aj spustenie razenia na západnom portáli. Na Stredisku správy a údržby diaľnic Petrovany boli ukončené demolácie, preložka plynu, ukončuje sa výstavba oporného múru a pripravuje sa zakladanie prevádzkovej budovy.

 

8 nových km

 

Takmer osemkilometrový úsek  diaľnice  D1  je  súčasťou  dopravného  koridoru  v trase  Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod  (Ukrajina). Je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu  E50 je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T. 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.