Upravená križovatka Sielnica slúži motoristom, zvýšili sme jej bezpečnosť

Upravenú križovatku Sielnica NDS odovzdala do užívania motoristom. Jej dobudovaním sa zvýšila bezpečnosť na úseku rýchlostnej cesty R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ.

Úprava križovatky Sielnica pozostávala z dobudovania pripájacích a odbočovacích prídavných pruhov obojstranne v celkovej dĺžke 1954 m (2 úseky pripájacích pruhov a dva úseky odbočovacích pruhov).

 

Nová protihluková stena

 

Vybudovaním pripájacieho pruhu sme rozšírili existujúci mostný objekt na R1 a doplnením odbočovacích vetiev sme vybudovali aj potrebné zárubné múry pod mostom nad rýchlostnou cestou. Taktiž sme vybudovali aj protihlukovú stenu s výškou 4 m a dĺžkou 785.1 m, ktorá odbremení obyvateľov žijúcich v tejto oblasti od hluku z premávky na rýchlostnej komunikácii.   

 

 

Vyššia bezpečnosť

 

Rozšírenie existujúceho mostného objektu na rýchlostnej ceste nad pôvodným korytom Sielnického potoka si vyžiadalo síce predĺženie lehoty výstavby o pár týždňov, výsledkom je však spevnenie mostného telesa výmenou štyroch nevyhovujúcich mostných nosníkov za nové a vybudovaním novej betónovej dosky, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť objektu aj križovatky ako celku.

 

 

Prístupová cesta

 

Mimoúrovňová križovatka rýchlostnej cesty R1 a cesty III/06614 je súčasťou úseku R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ a zabezpečuje prístup do obce Sielnica, pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu.

 

Zmluvná cena za dobudovanie križovatky Sielnica je približne 2,2 milióna eur bez DPH.  Stavbu realizovala spoločnosť Eurovia.