Výstavba úseku Hubová - Ivachnová sa môže naplno rozbehnúť, EIA nadobudla právoplatnosť

Proces posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie - EIA je na konci. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia je právoplatné, to znamená, že práce na pozastavených častiach úseku D1 Hubová - Ivachnová môžu pokračovať.

Pokyn na opätovné zahájenie prác na pozastavených častiach diaľnice D1 Hubová - Ivachnová v stredu 25. júla vydal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

 

Zhotoviteľ po správoplatnení záverečného stanoviska začal s razením tunela Čebrať z východného portálu. Zo získaného materiálu pri ražbe tunela sa bude budovať teleso diaľnice. Prebiehať začali aj dokončovacie práce na mostných objektoch. 

 

 

Prerušenie prác

 

V dôsledku aktivizácie zosuvného územia v km 2,00 – 4,00 došlo v roku 2016 po rozhodnutí NDS k prerušeniu prác na objektoch v tomto území, ako aj prác na razení tunela Čebrať a ostatných súvisiacich objektoch. Doposiaľ prebiehali práce na mostných objektoch, ktoré nie sú dotknuté situáciou v km 2,00 – 4,00. 

 

Keďže došlo k zmene pôvodnej trasy, bolo potrebné nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nové územné rozhodnutie na zmenenú trasu ako aj zmena stavebného povolenia počas výstavby. Do vydania týchto rozhodnutí nebolo možné stavbu realizovať, nakoľko o vedení novej trasy sa rozhoduje až v záverečnom stanovisku EIA.

 

Zhotoviteľ bol pripravený začať s prácami na pozastavených častiach diaľnice už v apríli, kedy malo záverečné stanovisko nadobudnúť právoplatnosť, avšak voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia boli podané dva rozklady aj napriek tomu, že NDS do záverečného stanoviska zapracovala spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA. Tieto bude NDS a Zhotoviteľ počas výstavby akceptovať a realizovať.

 

 

  Pozmenená trasa

 

Nové technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.

 

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Na základe uzatvoreného dodatku k zmluve so Združením Čebrať (OHL ŽS a Váhostav-SK)  je predpokladaný termín ukončenia výstavby v roku 2022.

 

 

O úseku

 

Dĺžka stavby:                          14 919 m 

Tunel:                                       Čebrať, 3 600 m 

Počet mostných objektov:   19 

Dĺžka mostných objektov:   3 893 m 

Počet križovatiek:                  3