Na výstavbu I. etapy prešovskej R4 sme získali takmer 60 miliónov z fondov EÚ

Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa. Podpis zmluvy umožní prefinancovať časť nákladov projektu z európskych zdrojov, čo ušetrí zdroje štátneho rozpočtu. Na realizáciu R4 nám budú poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 57,6 milióna eur.

Výstavba napreduje

Na cestných telesách R4 a preložke cesty I/68 realizujeme v týchto dňoch odkopy zárezov, zakladanie a budovanie násypov. Budujeme kanalizáciu a retenčné nádrže. Staviame oporné a zárubné múry v trase budúcej R4. Na mostných objektoch prebieha realizácia montáže skruží, debnenie, ukladanie betonárskej výstuže a betonáž nosných konštrukcií. Tunel Bikoš je prerazený v obidvoch tunelových rúrach. Aktuálne v ňom realizujeme sekundárne ostenie, drenáž, odvodnenie a hĺbené časti tunela. Takmer hotové sú preložky inžinierskych sietí. Výstavbu I. etapy severného obchvatu Prešova chceme ukončiť v priebehu roka 2023.

 

Zlepší dopravnú situáciu a kvalitu života

Rýchlostná cesta R4 prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcich cestách prvej triedy I/18 a I/68. V súčasnosti tranzitná doprava prechádza intravilánom mesta Prešov, čo výrazne zhoršuje kvalitu života obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí uvedených ciest prvej triedy. Účelom stavby je vylúčiť tranzitnú dopravu vedenú mestom. Pokračovaním prvej etapy severného obchvatu je projekt R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa. Verejné obstarávanie naň vyhlásime po získaní súhlasného stanoviska ÚHP a zabezpečení finančného krytia.