Prerazenie tunela Bikoš sa blíži, vyrazených je 80 percent

Práce na razení tunela Bikoš napredujú rýchlo a bez zdržania. V západnej tunelovej rúre je aktuálne vyrazených 923 m a vo východnej tunelovej rúre 901 m. Vyraziť tak zostáva už len dvadsať percent z celkovej dĺžky tunela (1 153 m).

Tunel Bikoš je súčasťou stavby R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa. Razí sa novou rakúskou tunelovacou metódou v protismere staničenia rýchlostnej cesty R4, t. j. zo severného portálu smerom na južný portál. Tunelové rúry sú rozdelené na úseky budované razením a hĺbením. Ako prvá sa začala v máji minulého roka raziť západná tunelová rúra. Jej razenie postupuje denne približne o 3,74 m. Priemerný denný výkon razenia východnej tunelovej rúry je 3,94 m.

Z oboch tunelových rúr sa doteraz vyťažilo spolu 138 650 m3 horniny, ktorá sa použila ako násypový materiál do ostatných stavebných objektov. Je to ukážkový príklad ako vieme efektívne využiť materiál získaný z razenia tunela na násypové telesá stavby. Medzi tunelovými rúrami budú tri priechodné priečne prepojenia, slúžiace ako chránené únikové cesty. Prvé z nich sme vyrazili v októbri a druhé v decembri 2020.

Ďalší postup prác

V prvých mesiacoch tohto roka plánujeme rozbehnúť práce na základových konštrukciách. Nasledovať bude profilácia primárneho ostenia, realizácia hydroizolačného súvrstvia, drenážneho odvodnenia, armovanie horných klenieb sekundárneho ostenia tunela a ich betonáž. V záverečnej fáze výstavby príde na rad vnútorné vybavenia tunela (chodníky, výklenky, vozovka) a práce ukončíme montážou technologického vybavenia tunela.

Vedeli ste že...?

Tunel Bikoš sa nachádza v katastrálnom území Prešov. Je navrhnutý ako dvojrúrový cestný tunel s jednosmernou premávkou. Tunelové ostenie je dvojplášťové tvorené primárnym a sekundárnym ostením, oblúkového tvaru. V každej tunelovej rúre bude 7 protipožiarnych výklenkov s hydrantmi, 7 SOS kabín a  jeden jednostranný núdzový záliv umiestnený približne v strede tunela. K ďalšiemu vybaveniu tunela bude patriť cementobetónová vozovka so samostatným odvodnením, akumulačná havarijná nádrž, drenážne odvodnenie horninových vôd, požiarnotechnické zariadenia, technologická centrála a technologické vybavenie tunela.