Profil spoločnosti

Stručný a prehľadný profil našej spoločnosti, informácie o manažmente a predstavenie hlavnej stratégie riadenia Národnej diaľničnej spoločnosti.

Kto sme


vznikli sme v roku 2005 a našim 100% akcionárom je štát
pôsobíme po celom Slovensku, kde zamestnávame viac ako 2 000 ľudí

 

Pripravujeme a staviame diaľnice

Manažovanie prípravy a majetkovoprávneho vysporiadania realizuje Národná diaľničná spoločnosť aj prostredníctvom regionálnych Investičných odborov. Mnohé procesy v oblastiach projektovania, výkupov pozemkov, výstavby a dozorovania stavieb sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s dodávateľskými subjektami na základe kontraktov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. 

Vypracovanie technických štúdií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stabilizovanie trás diaľnic, dokumentácie pre územné rozhodnutie, výkup pozemkov a projektové dokumentácie na získanie stavebného povolenia, to je cesta k úspešnej výstavbe.

Spravujeme a udržujeme diaľnice

Prevádzku diaľnic zabezpečujeme prostredníctvom 15 stredísk správy a údržby, ktoré sú situované v blízkosti diaľnic. Priamo v regióne zabezpečujú správu a ich počet sa rozširuje v závislosti na dobudovávaní novej infraštruktúry. Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečujú súčasne aj zmluvné výkony na infraštruktúre patriacej iným správcom. Pridanou hodnotou služieb, ktoré strediská vykonávajú je aj bezplatná služba pre motoristov Diaľničná patrola.

Diaľničná patrola pravidelne hliadkuje, označí a vyčistí miesta nehody.

Spoplatňujeme diaľnice

Za účelom rozvoja cestnej infraštruktúry spoplatňujeme diaľnice a rýchlostné cesty. Príjem zo spoplatnenia je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ho využíva do budúcich investícií.

Vozidlá nad 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach, rýchlostných cestách a vymedzených úsekoch ciest I. triedy formou elektronického výberu mýta na základe satelitnej technológie. Vozidlá do 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach a rýchlostných cestách formou elektronických diaľničných známok.

 

 

Personálne obsadenie


Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene
a zastupuje ju pri právnych úkonoch.
Jednotlivých členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie jediného akcionára.

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva

PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Peter Braška, MBA
člen predstavenstva

Mgr. Tomáš Mateička
člen predstavenstva

 

Vedenie spoločnosti

Ing. Filip Macháček
generálny riaditeľ

Ing. Peter Braška, MBA
riaditeľ úseku spoplatnenia a IT

Ing. Július Mihálik
riaditeľ investičného úseku

PhDr. Rastislav Droppa
riaditeľ prevádzkového úseku

PhDr. Ján Krajči
riaditeľ finančného úseku

Mgr. Marek Gocník
riaditeľ úseku podpory riadenia

Mgr. Tomáš Mateička
riaditeľ úseku prípravy

 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Predseda dozornej rady:
Ing. Viera Šoltysová

Členovia:
Mgr. Alexandra Cimermanová

Mgr. Tomáš Franciscy

Členovia za zamestnancov:
Ing. Milan Vrábel

Róbert Werškov
 

Výročné správy

Sumárny pohľad na pôsobenie spoločnosti počas roka

 

Správa audítora IFRS 2023 Správa audítora IFRS 2022 Výročná správa za rok 2022 (PDF) (3.29 MB)

Výročná správa za rok 2021 (PDF) (3.22 MB)Správa audítora IFRS 2021 (PDF) (1.87 MB)Výročná správa za rok 2020 (PDF) (3.32 MB)Správa audítora IFRS 2020 (PDF) (1.32 MB)Výročná správa za rok 2019 (PDF) (2.47 MB)Správa audítora IFRS 2019 (PDF) (2.16 MB)Výročná správa za rok 2018 (PDF) (2.32 MB)Správa audítora IFRS 2018 (PDF) (2.04 MB)Výročná správa za rok 2017 (PDF) (2.32 MB)Správa audítora IFRS 2017 (PDF) (1.13 MB)Výročná správa za rok 2016 (PDF) (2.65 MB)Správa audítora IFRS 2016 (PDF) (506.34 KB)Výročná správa za rok 2015 (PDF) (2.49 MB)Správa audítora IFRS 2015 (PDF) (511.77 KB)Výročná správa za rok 2014 (PDF) (1.69 MB)Výročná správa za rok 2013 (PDF) (2.99 MB)Správa audítora IFRS 2013 (PDF) (344.28 KB)Výročná správa za rok 2012 (PDF) (2.56 MB)Správa audítora IFRS 2012 (PDF) (1.15 MB)Výročná správa za rok 2011 (PDF) (4.62 MB)Výročná správa za rok 2010 (PDF) (7.37 MB)Výročná správa za rok 2009 (PDF) (4.65 MB)Výročná správa za rok 2008 (PDF) (3.92 MB)Výročná správa za rok 2007 (PDF) (1.48 MB)Výročná správa za rok 2006 (PDF) (1.31 MB)Výročná správa za rok 2005 (PDF) (3.56 MB)


 

Podnikateľský plán


Definovanie cieľov spoločnosti v jej kľúčových oblastiach.

 

Podnikateľský plán na rok 2023 (PDF) (2.18 MB)Podnikateľský plán na rok 2022 (PDF) (2.3 MB)Podnikateľský plán na rok 2021 (PDF) (2.26 MB)Podnikateľský plán na rok 2020 (PDF) (4.73 MB)Podnikateľský plán na rok 2019 (PDF) (1.99 MB)Podnikateľský plán na rok 2018 (PDF) (2.3 MB)Podnikateľský plán na rok 2017 (PDF) (2.35 MB)Podnikateľský plán na rok 2016 (PDF) (1.85 MB)Podnikateľský plán na rok 2015 (PDF) (3.89 MB)Podnikateľský plán na rok 2014 (PDF) (9.87 MB)Podnikateľský plán na rok 2013 (PDF) (4.37 MB)Podnikateľský plán na rok 2012 (PDF) (2.34 MB)Podnikateľský plán na rok 2011 (PDF) (1.94 MB)Podnikateľský plán na rok 2010 (PDF) (3.06 MB)Podnikateľský plán na rok 2009 (PDF) (1.77 MB)Podnikateľský plán na rok 2008 (PDF) (950.05 KB)Podnikateľský plán na rok 2007 (PDF) (4.38 MB)Podnikateľský plán na rok 2006 (PDF) (934.18 KB)