Obchvat Prešova bude realitou v lete 2023

Stavebné práce na výstavbe rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa pokračujú podľa plánu. V tuneli Bikoš sme dokončili chodníky, pripravujeme sa na náter povrchu ostenia tunela a na položenie štrkodrvy pod tunelovú vozovku. Na mostoch sa budujú nosné konštrukcie a rímsy, na trase rýchlostnej cesty sa ukladá podkladová a asfaltová vrstva vozovky. Pokračujeme aj na príprave II. etapy prešovskej R4, ktorej výstavba sa aktuálne tendruje. Je možnosť, že verejné obstarávanie na II. etapu ukončíme v prvom kvartáli roka 2023 a následne budeme môcť pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Prešov a aj Kapušany sú teda o krok bližšie k novej rýchlostnej ceste.

„Termíny pre splnenie míľnikov boli dodržané, všetko nasvedčuje tomu, že stavba bude odovzdaná motoristom do užívania v lete budúceho roka. V rámci finančného plnenia sme na 99 percentách, čiže vidíme aj na tomto ukazovateli, že dielo ide štandardným režimom,“ zhodnotil Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti na kontrolnom dni stavby prešovskej R4.


R4 Prešov, severný obchvat v číslach

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • predpokladáme intenzitu dopravy v hodnote 15 000 vozidiel/ 24 hodín
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m
  • križovatka Prešov, sever

 

Viac o stavbe prvej etapy R4

Rýchlostná cesta R4 v úseku severného obchvatu Prešova má za úlohu prepojiť diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby sa odľahčila doprava z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňových križovatiek sa prerozdelila zdrojová a cieľová doprava. Tým sa zvýši bezpečnosť motoristov a zlepší plynulosť a komfort jazdy. Križovatka Prešov, sever zabezpečí vylúčenie dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny a priamo napojí cesty I/68 na D1 a R4.


Základné parametre budúceho úseku R4

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje aj v príprave R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Zhotoviteľa tohto úseku vyberáme cez verejné obstarávanie a plynie lehota na predkladanie ponúk. Dĺžka procesu vyhodnocovania ponúk sa priamo odvíja predovšetkým od počtu a kvality jednotlivých ponúk, avšak je možnosť, že verejné obstarávanie ukončíme v prvom kvartáli roka 2023 a následne budeme môcť pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.  Prípadné využitie tzv. revíznych postupov (predlžujúcich procesov) zo strany uchádzačov nie je možné vopred odhadnúť, a teda tento faktor ostáva akousi časovou premennou.

 

Druhá etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 km. Začínať bude v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever a končiť v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Trasa nadväzuje na už rozostavený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova. Súčasťou úseku bude 12 mostných objektov rôznej dĺžky a približne 1,9 km dlhý tunel Okruhliak.